12.01.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2021 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH W OBSZARACH: 1.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 2. Ochrona i promocja zdrowia, 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Zestawienie przyznanych dotacji