03.04.2024

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli I Wydział Cywilny informuje, że tutejszy Sąd w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I Ns 800/23 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie kwoty pieniężnej w wysokości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100), tytułem odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako dz. nr 775/1 o pow. 0,0276 ha, obr. 0003 Brzezinka, jedn. ewid. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, która z dniem 02.01.2014 r. przeszła na własność Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 9/13 znak: WI-IX.784O.1.7.2O13 z dnia 27.11.2013 r. udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji pn.:„Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem, tzw. zamykającym w km 0+000 – 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 – 7+400 dł. 0,700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawego w km 0+000 – 0+650 dł. 0,650 (Zadanie 2.2.) i lewego w km 0+000 0+716 di. 0,716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 -1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach: Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. Małopolskie”; Kwota ta ma być wypłacona osobie, która wykaże, że przysługiwało jej prawo do udziału w przedmiotowej nieruchomości z chwilę uzyskania przymiotu ostateczności decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, tj. na 02 stycznia 2014 r., Sąd wzywa te osoby do odbioru ww. kwoty z depozytu sądowego, jednocześnie pouczając, iż niepodjęcie ww. depozytu w terminie 10 lat skutkować będzie likwidacją niepodjętego depozytu i jego przepadkiem na rzecz Skarbu Państwa

ogoszenie