22.03.2012

Seniorzy mają swoją reprezentację w samorządzie

 Powstała Oświęcimska Rada Seniorów (ORS). To nowy organ doradczy prezydenta miasta Oświęcimia.- Ideą powołania Rady jest współpraca pomiędzy osobami starszymi a urzędem –mówi Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Będę słuchał opinii seniorów, by w sprawach dotyczących ich środowiska podejmować najlepsze rozwiązania -podkreśla Janusz Chwierut.

 Powstała Oświęcimska Rada Seniorów (ORS). To nowy organ doradczy prezydenta miasta Oświęcimia.- Ideą powołania Rady jest współpraca pomiędzy osobami starszymi a urzędem –mówi Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Będę słuchał opinii seniorów, by w sprawach dotyczących ich środowiska podejmować najlepsze rozwiązania -podkreśla Janusz Chwierut.

W skład Rady weszli przedstawiciele organizacji i instytucji zrzeszających osoby starsze oraz niezrzeszeni specjaliści w zakresie pomocy społecznej, edukacji i kształcenia ustawicznego, kultury oraz współpracy międzynarodowej. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Na pierwszym spotkaniu w Urzędzie Miasta Rada wybrała ze swego grona przewodniczącego, którym została pani Teresa Lorek. Rada ustaliła również plan pracy na rok 2012r. Za najważniejszą sprawę uznała opracowanie raportu z realizacji zadań na rzecz osób starszych w różnych obszarach życia społecznego. Chce również opiniować projekty uchwał Rady Miasta oraz Roczny Program Współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi, które dotyczą seniorów. Członkowie Rady planują również nawiązać kontakt z seniorami- mieszkańcami miasta. Pierwszy dyżur zaplanowano już 11 kwietnia 2012r. (środa) o godz. 10.00 w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, ul. Czecha 8.

  

Rok 2012 obchodzony jest jako Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Z kolei Senat RP podkreślił rolę i znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku ustanawiając rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Do zadań Rady należy:
1) monitorowanie potrzeb oświęcimskich seniorów oraz inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych i pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej,
2) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji,
3) opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji osób starszych lub mogących mieć na nią wpływ oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Oświęcim,
4) doradztwo w zakresie spraw osób starszych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych,
5) informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
6) współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych,
7) uczestnictwo przedstawicieli Rady w sesjach Rady Miasta Oświęcim,
8) przedstawianie Prezydentowi Miasta Oświęcim rocznych sprawozdań z działalności Rady.