06.08.2018

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Oświęcim zdecyduje co dalej z nazwą ulicy Ignacego Fika

 

Wojewoda Małopolski, który reprezentuje władzę rządową w naszym województwie, wydał w dniu 17 lipca br. zarządzenie zastępcze zmieniające nazwę ulicy I. Fika na ul. T. Arciszewskiego. Swoją decyzję uzasadnia realizacją ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników” powołując się na także na opinię Instytutu Pamięci Narodowej.

Sprawa ta budzi już od kilku miesięcy wiele kontrowersji wśród mieszkańców miasta.
W październiku ubiegłego roku Wojewoda Małopolski po raz pierwszy wniósł o zmianę nazwy tej ulicy. Prezydent Miasta Oświęcim po analizie sprawy i zasięgnięciu opinii mieszkańców tej ulicy oraz Rady Osiedla Stare Miasto negatywnie odniósł się do tego wniosku. Wojewoda Małopolski wykorzystując zapisy ustawy wydał jednak zarządzenie zastępcze o zmianie nazwy ulicy.

Z tym stanowiskiem nie zgadza się Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, który wystąpił
o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Przedmiotem obrad będzie podjęcie przez Radę Miasta uchwały dotyczącej wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w/s podjętego przez Wojewodę Małopolskiego zarządzenia i utrzymania dotychczasowej nazwy tej ulicy, tj. I. Fika.

W uzasadnieniu do tej uchwały przedstawiono, że postać I. Fika, mieszkańca Ziemi Oświęcimskiej, nie symbolizuje komunizmu ani systemu totalitarnego, a jego aktywność w okresie międzywojennym miała charakter lokalny. Służył w wojsku polskim w wojnie polsko-bolszewickiej. W trakcie II wojny światowej brał czynny udział w ruchu oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi, za co został uwięziony i rozstrzelany przez gestapo w więzieniu Montelupich w Krakowie. Jego żona za działalność w ruchu oporu zginęła w obozie Auschwitz. Tym samym za niezrozumiałe i krzywdzące należy uznać działanie Wojewody Małopolskiego w tej kwestii.

Ponadto, oprócz nazwy ulicy w Oświęcimiu imię Ignacego Fika nosi także szkoła w Przeciszowie, a  tablica pamiątkowa poświęcona jego osobie znajduje się na budynku Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.

Swój sprzeciw przeciwko zmianie nazwy ulicy wyrazili także mieszkańcy tej ulicy i Rada Osiedla Stare Miasto. Rada stoi na stanowisku, iż dotychczasowy patron ulicy Ignacy Fik, nie kojarzy się mieszkańcom z systemem komunistycznym ani go nie propaguje, w szczególności w związku z charakterem działalności I. Fika na terenie miasta Oświęcim w okresie przed II wojną światową i w jej trakcie oraz datą i okolicznościami jego śmierci.

Dodatkową kwestią w tej sprawie są problemy wynikające ze zmiany nazwy, na które będą narażeni mieszkańcy tej ulicy wiążące się ze zmianą dokumentów, a także konieczność uaktualnienia informacji o zmianie adresu w wielu instytucjach i firmach.

Projekt uchwały na Sesję Rady Miasta

 

Sekretarz Miasta Oświęcim

Maria Płachta