20.02.2013

Sesja Rady Miasta

W dniu 27 luty 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z 31 i 32 sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Sprawozdanie radnych Rady Miasta Oświęcim z działalności w Komisjach Związku Miast Polskich za rok 2012.

W dniu 27 luty 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z 31 i 32 sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Sprawozdanie radnych Rady Miasta Oświęcim z działalności w Komisjach Związku Miast Polskich za rok 2012.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

5.1. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LIX/594/06 z dnia 29 marca 2006 r., w zakresie stref C1, E4 oraz obszaru MN leżącego w strefie A1 – druk nr 696/13,

5.2. uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta Oświęcim na lata 2013-2032 (uwzględniającą numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych), wyniki której zasilą Bazę Azbestową – druk nr 693/13, 

5.3. udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 692/13,

5.4. zmiany uchwały Nr XXX/559/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 691/13,

5.5. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania – druk nr 700/13,

5.6. zmiany uchwały Nr XXX/563/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na rok 2013 – druk nr 699/13,

5.7. zmiany Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 698/13,

5.8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – druk nr 694/13,

5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Budowlanych na okres 3 lat – druk nr 690/13,

5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Kolbego na okres 3 lat – druk nr 689/13,

5.11. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 687/13,

5.12. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 686/13,

5.13. wyrażenia zgody a wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 695/13,

5.14. zmiany Uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli – druk nr 697/13,

5.15. zmiany Uchwały Nr XX/241/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.03.2004 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Oświęcim – druk nr 702/13,

5.16. zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 703/13,

5.17. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 704/13.

6. Interpelacje:

6.1. interpelacje radnych,

6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7668#gora