19.06.2013

Sesja Rady Miasta

W dniu 26 czerwca  2013 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 26 czerwca  2013 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 37 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje miasta Oświęcim – druk  nr 803/13.
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2012 – druk nr 764/13.
6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2012 r. – druk nr 747/13.
7. Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od  1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2012 r. – druk nr 797/13.
8. Projekt  uchwały w/s absolutorium dla Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 811/13.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
9.1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny nieruchomości przy ul. Łukasza Górnickiego 9 w Oświęcimiu na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z przeznaczeniem na dom studencki (akademik) wraz  z ustanowieniem nieodpłatnej służebności – druk nr 812/13,
9.2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia na okres 3 lat – druk nr 796/13,
9.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap na okres 3 lat – druk nr 795/13,
9.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego na okres 3 lat – druk nr 794/13,
9.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Kraszewskiego na okres 3 lat – druk nr 793/13,
9.6. zmiany uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 801/13,
9.7. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 802/13,
9.8. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 800/13,
9.9. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Legionów i zwolnienie go ze sprzedaży  w drodze przetargu – druk nr 805/13,
9.10. zmiany uchwały Nr XXX/556/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2013 zmienionej uchwałą Nr XXXVII/705/13 z dnia 29 maja 2013 r. – druk nr 813/13,
9.11. wyrażenia woli przystąpienia przez Miasto Oświęcim do realizacji projektu pn. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – druk  nr 808/13,
9.12. wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą KOMITET KONKURSOWY KRAKóW 2022 – druk nr 804/13,
9.13. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 799/13,
9.14. kontroli wykorzystania dotacji dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w 2012 r. – druk  nr 806/13,
9.15. uchwalenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim – druk nr 807/13,
9.16. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2012 r. – druk nr 798/13,
9.17. zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 809/13,
9.18. zmiany uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 810/13.
10. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na II półrocze 2013 r.
11. Interpelacje:
11.1. interpelacje radnych,
11.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
13. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7920#gora