17.09.2014

Sesja Rady Miasta

W dniu 24 września 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z 54 i 55 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za I półrocze 2014 r. – druk nr 1187/14,
5. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 01 stycznia 2014 r. do 05 września 2014 r. – druk nr 1189/14.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2014 roku wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2014 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych – druk nr 1186/14.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
7.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 1200/14,

W dniu 24 września 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z 54 i 55 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za I półrocze 2014 r. – druk nr 1187/14,
5. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 01 stycznia 2014 r. do 05 września 2014 r. – druk nr 1189/14.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2014 roku wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2014 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych – druk nr 1186/14.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
7.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 1200/14,
7.2. aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Oświęcim – druk nr 1201/14,
7.3. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2014 r. – druk nr 1198/14,
7.4. zmiany uchwały Nr XLVI/878/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na rok 2014 – druk nr 1197/14,
7.5. przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pn. „Program pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015-2020” – druk nr 1199/14,
7.6. zmiany załącznika do uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu zbiorowego transportu lokalnego wraz z późniejszymi zmianami – druk nr 1195/14,
7.7. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 1190/14,
7.8. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w latach 2014-2015 – druk nr 1188/14,
7.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 9 miesięcy – druk nr 1194/14,
7.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej na okres 3 lat – druk nr 1193/14,
7.11. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej na czas nieoznaczony – druk nr 1192/14,
7.12. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu w rejonie ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – druk nr 1185/14,
7.13. utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. – druk nr 1196/14,
7.14. uchylenia uchwały Nr XLIX/923/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014 r. – druk nr 1191/14,
7.15. zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023 – druk nr 1202/14,
7.16. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 – Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1203/14.
8. Interpelacje:
8.1. interpelacje radnych,
8.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Informacje, wniosk, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8953#gora