25.08.2011

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 31 sierpnia  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 31 sierpnia  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 10 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2008-2013 za 2010 rok – druk nr 207/11.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz miasta prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu zajętej pod ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – druk nr 189/11,
5.2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Struga na okres 3 lat – druk nr 192/11,
5.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu oraz odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej – druk nr 193/11,
5.4. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie  ul. St. Leszczyńskiej – druk nr 194/11,
5.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Wróblewskiego na okres 3 lat – druk nr 195/11,
5.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy  ul. Górnickiego – druk nr 196/11,
5.7. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 197/11,
5.8. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 198/11,
5.9. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie ul. Obrońców Westerplatte – druk nr 201/11,
5.10. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Polnej i zwolnienie go ze sprzedaży w drodze przetargu – druk nr 202/11,
5.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu na pomieszczenie tymczasowe nr 33 w budynku przy  ul. St. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu – druk nr 203/11,
5.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 214/11,
5.13. nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu – druk nr 199/11,
5.14. zmiany uchwały Nr III/32/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2011 r. – druk nr 215/11,
5.15. zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników  w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi  i trybu ich pobierania – druk nr 211/11,
5.16. zmiany uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia  29 grudnia 2010 roku  w sprawie ustalenia dotacji dla Oświęcimskiego Centrum Kultury  w Oświęcimiu na  2011 rok – druk nr 205/11,
5.17. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 212/11,
5.18. zmiany uchwały Nr VII/98/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2011 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – druk nr 219/11,
5.19. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części dachu schronu OC położonego przy ulicy Śniadeckiego 22 w Oświęcimiu – druk nr 213/11,
5.20. zmiany uchwały Nr LXXI/801/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 sierpnia 2010 r. – druk nr 216/11,
5.21. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2012 r. + autopoprawka – druk nr 208/11,
5.22. przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – druk nr 206/11,
5.23. zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia  15 grudnia 2010 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 200/11,
5.24. zmiany uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim  z dnia 26 listopada 2008 r.  w sprawie uchwalenia statutów osiedli – druk nr 210/11,
5.25. utworzenia obwodu głosowania Nr 25 z siedzibą w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4 dla przeprowadzenia w 2011 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – druk nr 204/11
5.26. dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą – druk nr 209/11,
5.27. zmiany Uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019 – druk nr 217/11,
5.28. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 – Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 218/11.
6. Interpelacje:
          6.1. interpelacje radnych,
          6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.
 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=rada_miasta_6_kadencji