22.09.2011

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 września  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 28 września  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z 11 i 12 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011 roku wraz  z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim, w tym  o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2011 roku oraz Informacją  o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek  w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2011 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych  – druk  nr 221/11.
5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Oświęcim za 2010 rok – druk nr 231/11.
6. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 1.01.2011 r. do 12.09.2011 r. – druk nr 225/11.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
7.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim – druk nr 233/11,
7.2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu   u zbiegu ulic Zatorskiej i Batorego na okres 3 lat – druk nr 230/11,
7.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 227/11,
7.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 226/11,
7.5. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 223/11,
7.6. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk 222/11,
7.7. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu, lokalu użytkowego z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 228/11,
7.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Placu Ks. Skarbka 1 – druk nr 234/11,
7.9. zmiany uchwały Nr XXXI/310/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2008 roku – druk nr 224/11,
7.10. zmiany uchwały Nr LXIX/729/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2006 r.  w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta Oświęcim na lata 2007-2012 – druk nr 229/11,
7.11. zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych – druk nr 239/11,
7.12. zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXV/850/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia  27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011” – druk nr 238/11,
7.13. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 232/11,
7.14. udzielenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Oświęcim polegających na sprzedaży ,,Oczyszczalni” Spółka z o.o. w Podolszu wierzytelności Gminy Miasto Oświęcim przysługującej od Związku komunalnego Gmin Wieprz, Zator, Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w Podolszu – druk nr 235/11,
7.15. zmiany uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019 – druk nr 236/11,
7.16. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 – Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 237/11,
8. Interpelacje:
          8.1. interpelacje radnych,
          8.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
10. Zamknięcie obrad.
 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=6499#gora