20.10.2011

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 26 października  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 26 października  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 13 sesji Rady Miasta.
3. Wręczenie odznak honorowych ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Oświęcim za poprzedni rok szkolny – druk nr 245/11.
6. Roczna ocena wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Oświęcim na lata 2006-2013 – druk nr 246/11.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
7.1. odwołania Skarbnika Miasta – druk nr 264/11,
7.2. powołania Skarbnika Miasta – druk nr 265/11,
7.3. nadania nazwy dla ulicy w Oświęcimiu – druk nr 241/11,
7.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ulicy Unii Europejskiej 10 – druk  nr 250/11,
7.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Reja a ul. Zaborską na okres 3 lat – druk nr 249/11,
7.6. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 255/11,
7.7. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 254/11,
7.8. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 253/11,
7.9. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 252/11,
7.10. pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu – druk nr 257/11,
7.11. wyboru ławników do Sadu rejonowego w Oświęcimiu oraz Sądu Rejonowego w Chrzanowie – druk nr 256/11,
7.12. określenia warunków i trybu wspierania kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu – druk nr 247/11,
7.13. zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/709/10 Rady Miasta z dnia 31 marca 2010 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/633/09 Rady Miasta z dnia 25.11.2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. ,,Małopolski System Informacji Turystycznej” – druk nr 251/11,
7.14. uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012” – druk nr 248/11,
7.15. zmiany uchwały Nr III/32/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2011 r. – druk nr 258/11,
7.16. zmiany uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dotacji dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na rok 2011 – druk  nr 259/11,
7.17. zmiany uchwały Nr LXXXI/801/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 sierpnia 2010 r. – druk  nr 260/11,
7.18. wyrażenia zgody na nabycie udziałów Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.  z siedzibą w Oświęcimiu od Fundacji Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego  z siedzibą w Krakowie – druk nr 261/11,
7.19. wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 262/11,
7.20. opłaty targowej – druk nr 263/11,
7.21. zmiany uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019 – druk nr 266/11,
7.22. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 – Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 267/11.
8. Interpelacje:
8.1. interpelacje radnych,
8.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
10. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=6556#gora