24.11.2011

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 listopada  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 30 listopada  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 14 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o działaniach związanych z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – druk  nr 273/11.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, ustaloną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 roku – druk nr 295/11,
5.2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 294/11,
5.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Warszawy na okres 3 lat – druk nr 282/11,
5.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Solnej na okres 3 lat – druk nr 291/11,
5.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szewczyka na okres 3 lat – druk nr 284/11,
5.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 288/11,
5.7. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 287/11,
5.8. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 286/11,
5.9. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 285/11,
5.10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy Placu Kościuszki 5 – druk nr 292/11,
5.11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz miasta w rejonie osiedla Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu – druk nr 283/11,
5.12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Bulwary w Oświęcimiu – druk nr 302/11,
5.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ulicy Unii Europejskiej 10 – druk  nr 274/11,
5.14. wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 293/11,
5.15. określenia trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego  w ramach inicjatywy lokalnej – druk nr 240/11 + autopoprawka,
5.16. zmiany uchwały Nr XIV/231/11 Rady Miasta Oświęcim  z dnia 26 października 2011 r.  w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012” – druk nr 300/11,
5.17. połączenia spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (spółka Przejmująca) ze spółką pod firmą  ,,Cmentarz Komunalny” Sp z o.o. z siedzibą  w Oświęcimiu (spółka Przejmowana) – druk nr 299/11,
5.18. zmiany uchwały Nr XXVI/265/08 z dnia 26 marca 2008 r. – druk nr 279/11,
5.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu Bagienko – aktualizacja projektu” – druk nr 301/11,
5.20. przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa – druk nr 277/11,
5.21. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu w 2012 r. – druk nr 276/11,
5.22. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 307/11,
5.23. zmiany uchwały Nr X/158/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim – druk nr 278/11,
5.24. zmiany uchwały XXXIX/403/08 Rady Miasta z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 296/11,
5.25. zmiany uchwały XLII/455/09 Rady Miasta z dn. 28.01.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 306/11,
5.26. przystąpienia Miasta Oświęcim do projektu ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III szkół podstawowych” – druk nr 297/11,
5.27. współpracy z Gminą Oświęcim – druk nr 272/11,
5.28. zmiany uchwały Nr XV/180/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 listopada 2003 r. – druk  nr 271/11,
5.29. programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim  – druk nr 305/11,
5.30. zabezpieczenia finansowego na realizację zadania ,,Dom otwarty – interdyscyplinarny projekt kulturalny” w Oświęcimskim Centrum Kultury, jako wkładu własnego Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 311/11,
5.31. kontroli w zakresie wykorzystania środków z budżetu miasta na działalność Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu – egzekwowanie zaległości czynszowych – druk nr 303/11,
5.32. kontroli w zakresie poprawności ogłaszania przez Prezydenta Miasta Oświęcim przetargów oraz zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony – za lata 2007-2010 – druk nr 298/11,
5.33. objęcia corocznego patronatu nad otwartym spotkaniem wigilijnym dla mieszkańców miasta Oświęcim – druk nr 308/11,
5.34. wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 280/11,
5.35. określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 304/11,
5.36 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 290/11,
5.37. zmiany uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019 – druk nr 309/11,
5.38. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 – Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 310/11.
6. Stanowisko w sprawie średniej ceny drewna – druk nr 289/11.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=6638#gora