21.12.2011

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 grudnia  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 28 grudnia  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 15 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Wręczenie Medali 30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2012 – druk nr 312/11,
5.2. współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2012 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – druk nr 341/11,
5.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 340/11,
5.4. dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – druk nr 350/11,
5.5. ustalenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2012 rok – druk nr 339/11,
5.6. ustalenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2012 rok – druk nr 338/11,
5.7. ustalenia dotacji dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2012 rok – druk nr 336/11,
5.8. ustalenia dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2012 rok – druk nr 337/11,
5.9. ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2012 rok – druk nr 334/11,
5.10. ustalenia dotacji dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2012 rok – druk nr 335/11,
5.11. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na 2012-2022 – druk nr 281/11,
5.12. Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – druk nr 275/11,
5.13. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 347/11,
5.14. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 346/11,
5.15. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 345/11,
5.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły na okres 3 lat – druk nr 333/11,
5.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wałowej na okres 3 lat – druk nr 332/11,
5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 330/11,
5.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego na okres 3 lat – druk nr 329/11,
5.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Kolbego na okres 1 roku – druk nr 327/11,
5.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich na okres 3 lat – druk nr 326/11,
5.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wróblewskiego na okres 3 lat – druk nr 325/11,
5.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły na okres 3 lat – druk nr 324/11,
5.24. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 323/11,
5.25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Konarskiego na okres 3 lat – druk nr 322/11,
5.26. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres 3 lat – druk nr 320/11,
5.27. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 318/11,
5.28. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krzywej na okres 3 lat – druk nr 317/11,
5.29. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 316/11,
5.30. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 315/11,
5.31. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów oraz odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu – druk nr 319/11,
5.32. ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 314/11,
5.33. ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 321/11,
5.34. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 328/11,
5.35. zmiany uchwały XLII/455/09 Rady Miasta z dn. 28.01.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 306/11,
5.36. przekazania majątku na rzecz samorządowej instytucji kultury Muzeum Zamek w Oświęcimiu – druk nr 343/11,
5.37. ogłoszenia Roku 2012 – Rokiem Romana Mayzla – druk nr 331/11,
5.38. zmiany Załącznika do uchwały nr LIX/633/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.11.2009 r.  w sprawie przystąpienia do projektu pn. ,,Małopolski System Informacji Turystycznej” zmienioną uchwałą nr LXIV/709/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2010 r. oraz uchwałą nr XIV/230/11 Rady Miasta z dnia 26 października 2011 r. – druk nr 351/11,
5.39. współdziałania w 2012 roku Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie – druk nr 342/11,
5.40. uchylenia uchwały Nr XV/260/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu Bagienko – aktualizacja projektu” – druk nr 352/11,
5.41. uchwalenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim – druk nr 349/11,
5.42. planu pracy Rady Miasta Oświęcim – druk nr 348/11,
5.43. wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane  planowane kwoty nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2011 – druk nr 353/11,
5.44. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 – Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 354/11.
6. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na I półrocze 2012 r.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.
 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=6717#gora