18.01.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 25 stycznia  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 25 stycznia  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 16 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego na okres 3 lat – druk nr 359/12 + autopoprawka,
4.2. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 360/12,
4.3. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 361/12,
4.4. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 362/12,
4.5. wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym  – druk nr 364/12,
4.6. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie ul. Wysokie Brzegi – druk nr 365/12,
4.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przez Miasto Oświęcim z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. pomieszczeń nr 25, 26, 27, 28 w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ulicy Unii Europejskiej 10 – druk nr 369/12,
4.8. zmiany uchwały Nr XLVII/501/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2009 r. – druk  nr 356/12,
4.9. przystąpienia Miasta Oświęcim do stowarzyszenia pod nazwą  ,,Małopolska Organizacja Turystyczna” – druk nr 357/12,
4.10. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania – druk  nr 355/11,
4.11. zmiany uchwały w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu na 2012 rok – druk nr 363/12,
4.12. zmiany uchwały w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2012 rok – druk nr 366/12,
4.13. zmiany uchwały Nr XVI/289/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dotacji dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2012 rok – druk  nr 367/12,
4.14. zmiany uchwały Nr V/46/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr 370/12,
4.15. kontroli postępowań z zamówień publicznych za 2010 r. – druk nr 358/12,
4.16. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 368/12.
5. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z działalności za 2011 r.
6. Interpelacje:
6.1. interpelacje radnych,
6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=6824#gora