22.02.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 lutego  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 29 lutego  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 17 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Oświęcim – druk nr 375/12.
5. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje miasta Oświęcim – druk nr 379/12.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. zmiany uchwały Nr XIII/199/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim – druk nr 382/12,
6.2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Korczaka na okres 3 lat – druk nr 372/12,
6.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego na okres 3 lat – druk nr 377/12,
6.4. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 380/12,
6.5. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 381/12,
6.6. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – druk nr 383/12,
6.7. zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim – druk nr 374/12,
6.8. zmiany uchwały Nr XXVI/265/08 z dnia 26 marca 2008 r – druk nr 373/12,
6.9. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk nr 376/12,
6.10. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 378/12,
6.11. zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 – druk nr 384/12,
6.12. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 385/12.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=6889#gora