21.03.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 marca  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 28 marca  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 18 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003 r. – druk nr 393/12,
4.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 394/12,
4.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Rynek Główny 19 – druk nr 388/12,
4.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ulicy Unii Europejskiej 10 – druk nr 387/12,
4.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ulicy Unii Europejskiej 10 – druk nr 404/12,
4.6. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 397/12,
4.7. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 398/12,
4.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres 3 lat – druk nr 401/12,
4.9. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 403/12,
4.10. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 418/12,
4.11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Zajazdowej w Oświęcimiu – druk nr 405/12,
4.12. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Królowej Jadwigi – druk nr 419/12,
4.13. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Królowej Jadwigi – druk nr 412/12,
4.14. zmiany uchwały Nr XV/255/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 411/12,
4.15. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oświęcim na okres od dnia 1.05.2012 r. do dnia 30.04.2013 r. – druk nr 400/12,
4.16. zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – druk nr 391/12,
4.17. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2012 roku – druk nr 392/12,
4.18. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu – druk nr 416/12,
4.19. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Oświęcimiu – druk nr 409/12,
4.20. podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk nr 410/12,
4.21. wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Oświęcim umowy wykonawczej ze Składowiskiem Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu w zakresie gospodarki odpadami, niezbędnej do realizacji projektu MRPO.07.03.00-12-436/09, pod nazwą ,,Budowa Sortowni Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu” – druk nr 399/12,
4.22. zmiany uchwały Nr XVI/287/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2012 r. – druk nr 417/12,
4.23. zmiany uchwały Nr XVI/286/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek Oświęcimiu (w organizacji) na  2012 rok – druk nr 407/12,
4.24. zmiany uchwały Nr XVI/289/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dotacji dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2012 rok – druk nr 406/12,
4.25. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 389/12,
4.26. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – druk nr 408/12,
4.27. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem 4 pomieszczeń w schronie OC  w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 22 na okres 3 lat – druk nr 402/12,
4.28. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części dachu schronu OC położonego w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 22 na okres 3 lat – druk nr 413/12,
4.29. zmiany uchwały Nr XLIII/475/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oświęcim na lata 2009-2013 – druk nr 390/12,
4.30. zmiany uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – druk nr 396/12,
4.31. zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 – druk nr 414/12,
4.32. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 415/12.
5. Interpelacje:
5.1. interpelacje radnych,
5.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
7. Zamknięcie obrad.
 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=6943#gora