18.04.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 25 kwietnia  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 25 kwietnia  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie za rok 2011 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy  samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 426/12.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Oświęcim – druk nr 440/12.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – na wykonanie remontu stropodachu oraz pomieszczeń części niskiej kościoła, a także na remont tarasów nad dobudówkami oraz odprowadzenia wód opadowych kościoła części północnej – druk nr 428/12,
6.2. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 430,
6.3. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 431/12,
6.4. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Fabrycznej – druk nr 427/12,
6.5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zajętej pod ścieżkę rowerową przy ul. Fabrycznej  w Oświęcimiu – druk nr 433/12,
6.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukasiewicza – druk nr 422/12,
6.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Asnyka – druk nr 432/12,
6.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zacisze na okres 3 lat – druk nr 434/12,
6.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jaracza na okres 3 lat – druk nr 438/12,
6.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiejskiej na okres 3 lat – druk nr 421/12,
6.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dworcowej i Wyzwolenia na okres 3 lat – druk nr 435/12,
6.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 420/12,
6.13. zmiany uchwały Nr XXVI/265/08 z dnia 26 marca 2008 r. – druk nr 436/12,
6.14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 437/12,
6.15. kontroli wykorzystania środków finansowych przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich  w Oświęcimiu w 2011 r. – druk nr 429/12,
6.16. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 439/12,
6.17. zmiany uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r.  w sprawie uchwalenia statutów osiedli, zmienionej uchwałą Nr XI/193/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. – druk nr 424/12,
6.18. zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 – druk nr 441/12,
6.19. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 442/12.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.
 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7010#gora