23.05.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 maja  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 30 maja  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 20 sesji Rady Miasta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pana Piotra Hertiga z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim.
6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
7. Sprawozdanie za rok 2011 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy miasta  Oświęcim  z organizacjami  pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 426/12.
8. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2011 – druk nr 395/12.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
9.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się  w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  uchwalonego uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. – druk nr 464/12,
9.2. podjęcia rezolucji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-1 – druk nr 472/12,
9.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntów położonych  w Oświęcimiu na okres 3 lat – druk nr 452/12,
9.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Łęgowej na okres 3 lat – druk nr 451/12,
9.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Porębskiego na okres 3 lat – druk nr 448/12,
9.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Andersena na okres 3 lat – druk nr 446/12,
9.7. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 450/12,
9.8. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 468/12,
9.9. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 456/12,
9.10. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 457/12,
9.11. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Zwycięstwa – druk nr 453/12,
9.12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz miasta położonej w rejonie ul. Garbarskiej w Oświęcimiu – druk nr 469/12,
9.13. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz miasta przy ul. Okrężnej  w Oświęcimiu – druk nr 467/12,
9.14. wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej pgr nr 1948/4  o powierzchni 4393 m2 KR1E/00028417/2 położonej przy ul. Solnej w Oświęcimiu – Stare Miasto – wraz z obiektami i urządzeniami zlokalizowanymi na tej parceli dotyczącymi pompowni ścieków ,,Stare Miasto” – druk nr 445/12,
9.15. zmiany uchwały Nr XVI/280/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.  w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2012 r. – druk nr 466/12,
9.16. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu za 2011 r. – druk nr 454/12,
9.17. zmiany uchwały XVI/285/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI  w Oświęcimiu na 2012 rok – druk nr 449/12,
9.18. zmiany uchwały Nr XVI/289/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ustalenia dotacji dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2012 r. – druk  nr 459/12,
9.19. zmiany uchwały Nr XVI/287/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku  w sprawie ustalenia dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2012 r. – druk nr 465/12, 
9.20. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za 2011 r. – druk nr 460/11,
9.21. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2011 r. – druk nr 461/12,
9.22. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 r. – druk nr 463/12,
9.23. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Oświęcimskiego Centrum Kultury za  2011 r. – druk nr 462/12,
9.24. wniesienia nieruchomości na podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z o.o. w Oświęcimiu – druk nr 455/12,
9.25. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów  i określenia wynagrodzenia za inkaso – druk nr 458/12,
9.26. zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 – druk nr 470/12,
9.27. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 471/12.
10. Interpelacje:
10.1. interpelacje radnych,
10.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
12. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7065#gora