20.06.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 27 czerwca  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 27 czerwca  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 21 sesji Rady Miasta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pana Piotra Hertiga z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim.
6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
7. Informacja na temat realizacji zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu” – druk nr 477/12.
8. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2011 – druk nr 443/12.
9. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011 r. – druk nr 423/12.
10. Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od  01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2011 r. – druk nr 473/12.
11. Projekt  uchwały w/s absolutorium dla Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 489/12.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
12.1. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 476/12, 
12.2. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 484/12,
12.3. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 481/12,
12.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia na okres 3 lat – druk nr 483/12,
12.5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz miasta w rejonie osiedla Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu – druk nr 482/12,
12.6. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w Oświęcimiu w rejonie  ul. Konopnickiej i ul. Konarskiego – druk nr 492/12,
12.7. nadania nazwy Aleja Pisarzy dla ciągu pieszego położonego pomiędzy ul. Dąbrowskiego  a Miejską Biblioteką Publiczną im. Ł. Górnickiego GALERIĄ KSIĄŻKI w Oświęcimiu – druk nr 493/12,
12.8. udzielenia dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 490/12,
12.9. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  w Oświęcimiu – druk nr 491/12,   
12.10. nadania nowego statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk  nr 485/12,
12.11. uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk  nr 486/12,
12.12. zmiany uchwały Nr XXVI/265/08 z dnia 26 marca 2008 r. – druk nr 475/12,
12.13. zmiany uchwały Nr IV/23/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2006 r. – druk  nr 479/12,
12.14. rozpatrzenia skargi na działalność Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 478/12,
12.15. uchwalenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim – druk nr 480/12,
12.16. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2011 r. – druk nr 474/12,
12.17. zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 – druk nr 494/12,
12.18. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 495/12.
13. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na II półrocze 2012 r.
14. Interpelacje:
14.1. interpelacje radnych,
14.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
15. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
16. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7133#gora