23.08.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 sierpnia  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 29 sierpnia  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 22, 23 i 24 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2008-2013 za rok 2011 – druk nr 517/12.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stare Stawy  w Oświęcimiu dla terenu leżącego przy skrzyżowaniu ulic Sadowej, Zatorskiej i Batorego – druk nr 508/12,
5.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 507/12,
5.3. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 505/12,
5.4. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 504/12,
5.5. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 525/12,
5.6. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 526/12,
5.7. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Nideckiego – druk nr 499/12,
5.8. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiklinowej na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod Cmentarz Komunalny  z prawem do inwestowania – druk nr 498/12,
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły na okres 3 lat – druk nr 511/12,
5.10. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu położonego w Oświęcimiu na Plantach na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność sportową, prowadzoną przez Klub Sportowy ,,Soła” – druk nr 518/12,
5.11. zamiany nieruchomości – druk nr 520/12,
5.12. wyrażenia zgody na nabycie przez miasto nieruchomości przy ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu – druk nr 521/12,
5.13. wyrażenia zgody na nabycie przez miasto nieruchomości przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu – druk nr 527/12,
5.14. nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu im. Augusta Kowalczyka – druk nr 524/12,
5.15. zmiany uchwały Nr XVI/286/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2012 r. – druk nr 519/12,
5.16. zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników  w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania – druk nr 510/12,
5.17. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – druk nr 512/12 wraz z autopoprawką,
5.18. udzielenia pomocy finansowej Gminie Bisztynek – druk nr 523/12,
5.19. przyjęcia ,,Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015” – druk nr 509/12,
5.20. przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – druk nr 513/12, 
5.21. przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa – druk nr 514/12,
5.22. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu w 2013 r. – druk nr 515/12,
5.23. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2013 r. – druk nr 516/12,
5.24. zmiany uchwały Nr XIII/213/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oświęcim – druk nr 522/12,
5.25. kontroli w zakresie ,,Ocena racjonalności wydatkowania środków finansowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2011 r.” – druk nr 506/12,
5.26. zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 – druk nr 528/12,
5.27. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 529/12.
6. Interpelacje:
6.1. interpelacje radnych,
6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.
 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7252#gora