19.09.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 26 września 2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 26 września 2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z 25 i 26 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2012 roku wraz  z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim, w tym  o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz Informacją  o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek  w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2012 roku uwzględniającą w szczególności stan należności  i zobowiązań w tym wymagalnych  – druk  nr 532/12.
5. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Oświęcimia za I półrocze 2012 r. – druk nr 536/12.
6. Sprawozdanie z  realizacji  inwestycji miejskich obejmujące okres od 01.01.2012 r. do 10.09.2012  r. – druk nr 537/12.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
7.1. zmiany uchwały Nr XIX/354/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 548/12,
7.2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi na okres 3 lat – druk nr 552/12,
7.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 533/12,
7.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 3 lat – druk nr 539/12,
7.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 538/12,
7.6. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 531/12,
7.7. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 530/12,
7.8. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 551/12,
7.9. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 549/12,
7.10. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 550/12,
7.11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Wiejskiej w Oświęcimiu – druk nr 553/12,
7.12. dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 540/12,
7.13. zmiany uchwały XVI/285/11 z późn. zm. z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2012 r. – druk nr 547/12,
7.14. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA  KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn.: Realizacja projektu Aleja Pisarzy – druk nr 546/12,
7.15. zmiany uchwały Nr XVI/287/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2012 r. – druk nr 542/12,
7.16. zmiany uchwały Nr XVI/289/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku  w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2012 r. – druk nr 543/12,
7.17. zmiany uchwały nr XXV/471/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – druk nr 545/12,
7.18. zmiany uchwały nr XI/191/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. – druk nr 544/12,
7.19. nadania Zespołowi Pieśni i Tańca ,,Hajduki” w Oświęcimiu tytułu ,,Zespołu Reprezentacyjnego Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim” – druk nr 534/12,
7.20. podziału Miasta Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 535/12,
7.21. zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 – druk nr 554/12,
7.22. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 555/12.
8. Interpelacje:
8.1. interpelacje radnych,
8.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
10. Zamknięcie obrad.
 

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7318#gora