17.10.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 24 października  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 24 października  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 27 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Roczna ocena wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Oświęcim na lata 2006-2013 – druk nr 567/12.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/12 na terenie miasta Oświęcim – druk nr 541/12.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 577/12,
6.2. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 565/12,
6.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 562/12,
6.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Korczaka na okres 3 lat – druk nr 563/12,
6.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres 3 lat – druk nr 564/12,
6.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej na okres 3 lat – druk nr 581/12,
6.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Krętej  – druk nr 580/12,
6.8. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz miasta nieruchomości przy  ul. Parkowej w Oświęcimiu – druk nr 558/12,
6.9. wyrażenia zgody na nabycie przez miasto nieruchomości w rejonie ul. Wysokie Brzegi  w Oświęcimiu – druk nr 557/12,
6.10. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 579/12,
6.11. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 578/12,
6.12. udzielenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek Oświęcim (w organizacji) na realizację zadania pn.: Opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej dla budynku zamku, wieży oraz tuneli pod wzgórzem zamkowym w celu dostosowania warunków ochrony przeciwpożarowej do obowiązujących przepisów – etap I – druk 584/12,
6.13. zmiany uchwały Nr XVI/286/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku  w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2012 rok – druk nr 583/12,
6.14. zmiany uchwały w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2012 r. – druk nr 566/12,
6.15. zmiany uchwały Nr XVI/289/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2012 rok – druk nr 568/12,
6.16. zmiany uchwały nr XVI/288/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2012 r. – druk nr 569/12,
6.17. uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013” – druk nr 585/12,
6.18. zawierania porozumień pomiędzy Miastem Oświęcim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie – druk nr 559/12,
6.19. zmiany uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk  nr 560/12,
6.20. nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 561/12,
6.21. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 570/12,
6.22. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 572/12,
6.23. określenia terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 571/12,
6.24. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, an których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 574/12,
6.25. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 573/12,
6.26. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 575/12,
6.27. określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 576/12,
6.28. zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 – druk nr 582/12,
6.29. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 586/12.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7359#gora