21.11.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 listopada  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 28 listopada  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 28 sesji Rady Miasta.
3. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pana Zbigniewa Wrony z funkcji Przewodniczącego Komisji  Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim.
4. Wybór Przewodniczącego Komisji  Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim.
5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Oświęcim – druk nr 587/12.
7. Informacja na temat realizacji zadania pn. ,,Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia” – druk nr 601/12,
8. Stanowisko w sprawie średniej ceny drewna – druk nr 598/12.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
9.1. wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 591/12,
9.2. opłaty targowej – druk nr 592/12,
9.3. wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 593/12,
9.4. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 594/12,
9.5. podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 597/12,
9.6. zmiany uchwały Nr XV/255/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy miasto Oświęcim zmienionej uchwałą XIX/366/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. – druk nr 603/12,
9.7. zmiany uchwały Nr XVI/289/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2012 r. – druk nr 608/12,
9.8. zmiany uchwały Nr XVI/285/11 z późn. zm. z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2012 r. – druk nr 609/12,
9.9. zmiany uchwały Nr XXII/442/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 610/12,
9.10. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLVII/501/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Oświęcim, wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych – druk nr 595/12,
9.11. zmiany uchwały Nr XIX/354/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 611/12,
9.12. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego, stanowiącego targowisko miejskie na czas nieoznaczony z prawem do inwestowania – druk nr 589/12,
9.13. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przy ul. Okrężnej w Oświęcimiu – druk nr 588/12,
9.14. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 596/12,
9.15. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ul. Kolbego w Oświęcimiu – druk nr 590/12,
9.16. wyrażenia zgody na nabycie przez miasto nieruchomości w rejonie ul. Fabrycznej  w Oświęcimiu – druk nr 606/12,
9.17. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie ul. Żwirki i Wigury – druk nr 604/12,
9.18. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastowskiej 11 – druk nr 607/12,
9.19. odstąpienia od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty – druk nr 605/12,
9.20. wniesienia nieruchomości przy Placu Słonecznym 4 w Oświęcimiu na podwyższenie kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 613/12,
9.21.  kontroli wykorzystania dotacji przeznaczonej w budżecie miasta Oświęcim dla organizacji pozarządowych w 2011 r. – druk nr 614/12,
9.22. zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 – druk nr 615/12,
9.23. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 616/12.
10. Interpelacje:
10.1. interpelacje radnych,
10.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
12. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7454#gora