11.12.2012

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 20 grudnia  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:

W dniu 20 grudnia  2012 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 29 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2013 – druk nr 600/12,
4.2. współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2013 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – druk nr 630/12,
4.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 632/12,
4.4. udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 620/12,
4.5. udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2013 rok – druk nr 634/12, 
4.6. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na realizację zadania pn.:Opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej dla budynku zamku, wieży oraz tuneli pod wzgórzem zamkowym w celu dostosowania warunków ochrony przeciwpożarowej do obowiązujących przepisów – etap II – druk nr 633/12,
4.7. ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2013 rok – druk nr 624/12,
4.8. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na rok 2013 – druk nr 625/12,
4.9. ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na  2013 r. – druk nr 622/12,
4.10. ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2013 rok – druk  nr 621/12,
4.11. dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – druk nr 612/12,
4.12. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 602/12,
4.13. Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – druk nr 599/12,
4.14. zmiany statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI  w Oświęcimiu – druk nr 646/12,
4.15. ogłoszenia Roku 2013 – Rokiem Kultury – druk nr 619/12,
4.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Chopina na okres 3 lat – druk nr 643/12,
4.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 637/12,
4.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Klucznikowskiej na okres 3 lat – druk nr 617/12,
4.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną – druk nr 644/12,
4.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi – druk nr 645/12,
4.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej – druk nr 638/12,
4.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej – druk nr 639/12,
4.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Konarskiego – druk nr 640/12,
4.24. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej – druk nr 618/12,
4.25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę nieruchomości, położonej  w Oświęcimiu, przy ul. Zagrodowej na os. Stare Stawy – druk nr 641/12,
4.26. wniesienia nieruchomości przy Placu Słonecznym 4 w Oświęcimiu na podwyższenie kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka  z o. o.  w Oświęcimiu – druk nr 613/12,
4.27. przyjęcia programu prewencyjnego ,,Bezpieczny Oświęcim” – druk nr 650/12,
4.28. zmiany uchwały Nr XVI/286/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku  w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2012 r. – druk nr 623/12,
4.29. zmiany uchwały Nr XIX/376/12 z dnia 28 marca 2012 r. – druk nr 626/12,
4.30. rozpatrzenia wezwania Pani Beaty Obstarczyk do usunięcia naruszenia prawa uchwałą  Nr XXVIII/525/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim oraz uchwałą  Nr XXVIII/526/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 635/12,
4.31. współdziałania w 2013 roku Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w okresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie – druk n 631/12,
4.32. zmiany Uchwały Nr XX/241/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.03.2004 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Oświęcim – druk nr 642/12,
4.33. wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Bosko Patronem Miasta Oświęcim – druk nr 627/12,
4.34. planu kontroli Rady Miasta Oświęcim – druk nr 628/12,
4.35. planu pracy Rady Miasta Oświęcim – druk nr 629/12,
4.36. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu druk nr 647/12,
4.37. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów  i określenia wynagrodzenia za inkaso – druk nr 636/12,
4.38. wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – druk nr 648/12,
4.39. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 – Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. – druk nr 649/12.
5. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na I półrocze 2013 r.
6. Interpelacje:
6.1. interpelacje radnych,
6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7493#gora