23.01.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 stycznia  2013 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 30 stycznia  2013 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 30 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Oświęcim – druk nr 670/13.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą  Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003 r.- druk nr 666/13,
5.2. udzielenia dotacji dla Zakładu Salezjańskiego im. Ks. J. Bosko w Oświęcimiu – na wykonanie projektu budowlanego wraz z założeniami konserwatorskimi Kaplicy  pw. Św. Jacka – druk nr 667/13,
5.3. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  w Oświęcimiu – na wykonanie remontu stropodachów (tarasów nad dobudówkami)  i pomieszczeń części niskiej kościoła oraz remontu nakryw na przyporach kościoła od strony Pl. Św. Jacka – druk nr 668/13,
5.4. przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr 674/13,
5.5. wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2013 – druk nr 684/13,
5.6. udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – druk nr 681/13,
5.7. zmiany uchwały XXX/560/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2013 rok – druk nr 677/13,
5.8. zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze  w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 657/13,
5.9. zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 658/13,
5.10. zmiany uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – druk nr 659/13,
5.11. zmiany uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej – druk nr 660/13,
5.12. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2013 r. – druk nr 676/13,
5.13. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu – druk nr 662/13,
5.14. podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Oświęcimiu – druk nr 675/13,
5.15. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości w rejonie ul. Krasickiego w Oświęcimiu – druk nr 673/13,
5.16. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz miasta nieruchomości gruntowej położonej pomiędzy ul. Koszykową a ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu – druk nr 680/13,
5.17. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 672/13,
5.18. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 671/13,
5.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną – druk nr 653/13,
5.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa na okres 3 lat – druk nr 665/13,
5.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 664/13,
5.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nojego na okres 3 lat – druk nr 663/13,
5.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krzywej na okres 3 lat – druk nr 656/13,
5.24. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krzywej na okres 3 lat – druk nr 654/13,
5.25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Syreniusza na okres 3 lat – druk nr 655/13,
5.26. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 9 miesięcy – druk nr 678/13,
5.27. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia  28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim – druk nr 679/13,
5.28. nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – druk nr 669/13,
5.29. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 661/13,
5.30. rozpatrzenia skargi na działalność Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 685/13,
5.31. zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 682/13,
5.32. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 683/13.
6. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z działalności za 2012 r.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7589#gora