20.03.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 27 marca  2013 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:

W dniu 27 marca  2013 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Pana Arkadiusza Mularczyka –  Posła na Sejm RP, Przewodniczącego KP Solidarna Polska.
3. Przyjęcie protokołu z 33 sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
5. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2012 – druk nr 701/13.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 723/13,
6.2. przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim  z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych  z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi  a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – druk nr 719/13,
6.3. zmiany Uchwały Nr XX/241/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.03.2004 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Oświęcim – druk nr 702/13,
6.4. zasad ustalania i wypłacania diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych – druk nr 722/13,
6.5. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie miasta Oświęcim za rok 2012 wraz z wykazem potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie – druk nr 727/13,
6.6. przyjęcia ,,Gminnego programu wspierania rodziny w mieście Oświęcim na lata 2013-2015” – druk nr 739/13,
6.7. udzielenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na realizację zadania pn.: Wykonanie projektu budowlanego remontu sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury – druk nr 726/13,
6.8. zmiany uchwały Nr XXX/564/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury  w Oświęcimiu na 2013 r. – druk nr 725/13,
6.9. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn.: Realizacja projektu Aleja Pisarzy – druk nr 730/13,
6.10. zmiany uchwały XXX/560/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI  w Oświęcimiu na 2013 r. – druk nr 731/13,
6.11. uchwalenia wieloletniego ,,Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych na lata 2013-2015 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu” – druk nr 718/13,
6.12. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oświęcim na okres od dnia 1.05.2013 r. do dnia 30.04.2014 r. – druk nr 717/13,
6.13. zmiany Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk  nr 713/13,
6.14. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli – druk  nr 720/13,
6.15. ustalenia granic obwodów dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 721/13,
6.16. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2013 r. – druk nr 732/13,
6.17. zmiany uchwały Nr XXVIII/525/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 734/13,
6.18. zmiany uchwały Nr XXVIII/526/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 733/13,
6.19. ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 738/13,
6.20. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 716/13,
6.21. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 740/13,
6.22. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 715/13,
6.23. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy, w trybie bezprzetargowy, lokalu mieszkalnego przy ul. Bema 29/31 z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 714/13,
6.24. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego przy ul. Pilata 24/2 z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 741/13,
6.25 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 742/13,
6.26. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 743/13,
6.27. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Łukasiewicza na okres 1 roku – druk nr 712/13,
6.28. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu u zbiegu ulicy Dąbrowskiego i ulicy Nojego na okres 3 lat – druk nr 711/13,
6.29. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Marchlewskiego na okres 3 lat – druk nr 710/13,
6.30. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 708/13,
6.31. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Głowackiego na okres 3 lat – druk nr 745/13,
6.32. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Szarych Szeregów na okres 3 lat – druk nr 744/13,
6.33. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Wyzwolenia na okres 3 lat  – druk nr 709/13,
6.34. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz miasta nieruchomości gruntowej położonej pomiędzy ul. Koszykową a ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu – druk nr 724/13,
6.35. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Królowej Jadwigi – druk nr 728/13,
6.36. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Królowej Jadwigi – druk nr 729/13,
6.37. emisji obligacji o wartości nominalnej 19 500 000 złotych – druk nr 735/13,
6.38. zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 736/13,
6.39. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 737/13.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.
 

Projekty uchwał na sesję RM: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7721#gora