17.04.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 24 kwietnia  2013 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 24 kwietnia  2013 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 34 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie za rok 2012 z ,,Rocznego programu współpracy miasta Oświęcim   z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 759/13,
5. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Oświęcim – druk nr 758/13,
6. Informacja na temat realizacji zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu” – druk nr 748/13,
7. Informacja na temat realizacji zadania pn. ,,Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia” – druk nr 749/13.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
8.1. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Oświęcim – druk nr 755/13,
8.2. podpisania nowej umowy partnerskiej z miastem francuskim Ballan-Mire – druk nr 754/13,
8.3. kontroli wykorzystania dotacji przeznaczonych z budżetu miasta w 2012 r. dla przedszkoli niepublicznych – druk nr 752/13, 
8.4. rozpatrzenia skargi na działalność Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 753/13, 
8.5. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 762/13,
8.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 756/13,
8.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 757/13,
8.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej na okres 3 lat – druk nr 761/13,
8.9.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 708/13,
8.10. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących  w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 760/13,
8.11. ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk nr 751/13,
8.12. zmiany uchwały Nr XV/267/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. – druk  nr 750/13,
8.13. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli – druk  nr 720/13,
8.14. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 763/13.
9. Interpelacje:
9.1. interpelacje radnych,
9.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
11. Zamknięcie obrad.
 

Projekty uchwał na sesję RM: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7800#gora