22.05.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 maja 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 29 maja 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z 35 i 36 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. przyjęcia programu prewencyjnego ,,Bezpieczny Oświęcim” – druk nr 775/13,
4.2. zmiany uchwały Nr XXX/629/13 z dnia 27 lutego 2013 r. – druk nr 787/13,
4.3. wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki pod firmą: Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu – druk nr 791/13,
4.4. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu za 2012 r. – druk nr 780/13,
4.5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu za 2012 r. – druk nr 774/13, 
4.6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za 2012 r. – druk nr 777/13,
4.7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Oświęcimskiego Centrum Kultury za 2012 r. – druk nr 776/13,
4.8. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2012 r. – druk nr 778/13,
4.9. udzielenia dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 779/13,
4.10. zmiany uchwały Nr XXX/556/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2013 – druk nr 786/13,
4.11. zmiany uchwały Nr XXX/557/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2013 r. zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – druk nr 785/13,
4.12. udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim na zakup dodatkowego wyposażenia do samochodu specjalnego pożarniczego Renault G-270 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – druk nr 788/13,
4.13. zmiany uchwały Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 773/13,
4.14. zmiany uchwały Nr XXVIII/527/12 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 772/13,
4.15. zmiany uchwały Nr XXVIII/530/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 771/13,
4.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Konopnickiej na okres 3 lat – druk nr 769/13,
4.17. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Górnickiego – druk nr 768/13,
4.18. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 783/13,
4.19. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 784/13,
4.20. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego przy ul. Bema 29/33 z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 782/13,
4.21. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 781/13,
4.22. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 28g ust. 3A w związku z art. 28h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – druk nr 770/13,
4.23. zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 789/13,
4.24. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 790/13.
5. Interpelacje:
5.1. interpelacje radnych,
5.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7850#gora