21.08.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 sierpnia 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 28 sierpnia 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z 38 i 39 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z realizacji ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2008-2013” za rok 2012 – druk nr 820/13.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim” – druk nr 841/13,
5.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk         nr 842/13,
5.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu – druk nr 829/13, 
5.4. udzielenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na realizację zadania pn.: Wymiana kabla niskiego napięcia zasilającego budynek Oświęcimskiego Centrum Kultury – druk nr 833/13,
5.5. zmiany uchwały Nr XXX/564/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2013 r. – druk nr 836/13,
5.6. zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 815/13,
5.7. wprowadzenia na terenie gminy Miasto Oświęcim Programu ,,Oświęcimska Karta Rodziny” druk nr 828/13 + autopoprawka,
5.8. udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na roboty remontowo-modernizacyjne budynku remizy OSP przy ul. Zaborskiej 17 w Oświęcimiu – druk nr 832/13,
5.9. przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa – druk nr 827/13,
5.10. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu w 2014 r. – druk nr 826/13,
5.11. przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – druk nr 830/13,
5.12. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2014 r. – druk nr 831/13,
5.13. zmiany uchwały Nr LIV/572/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania – druk nr 834/13,
5.14. zmiany uchwały Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/708/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013 r. – druk nr 838/13,
5.15. zmiany uchwały Nr VII/101/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe w mieście Oświęcim – druk nr 823/13,
5.16. regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników Oświęcimskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – druk nr 824/13,
5.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego   w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego na okres 2 lat – druk nr 821/13,
5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego   w Oświęcimiu przy ul. Szewczyka na okres 3 lat – druk nr 816/13,
5.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Batorego na okres 3 lat – druk nr 817/13,
5.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego na okres 3 lat – druk nr 825/13,
5.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Głowackiego na okres 3 lat – druk nr 822/13,
5.22. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lipowej w Oświęcimiu – druk nr 819/13,
5.23. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. mjr Szewczyka – druk nr 818/13,
5.24. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Oświęcim i Gminą Oświęcim w zakresie  wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy  ul. Odnoga – druk nr 835/13,
5.25. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 28g ust. 3a w związku z art. 28h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – druk nr 837/13,
5.26. zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 839/13,
5.27. zmiany uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 840/13.
6. Interpelacje:
6.1. interpelacje radnych,
6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8025#gora