19.09.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 25 września 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego – druk nr 873/13,
3. Ślubowanie radnego.
4. Przyjęcie protokołów z 40 i 41 sesji Rady Miasta.

W dniu 25 września 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego – druk nr 873/13,
3. Ślubowanie radnego.
4. Przyjęcie protokołów z 40 i 41 sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2013 roku wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2013 r. oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek (w organizacji) za I półrocze 2013 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych – druk nr 850/13.
7. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Oświęcimia za I półrocze 2013 r. – druk nr 851/13.
8. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 01.01.2013 r. do 06.09.2013 r. – druk nr 860/13.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
9.1. udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na zakup pompy zanurzeniowej o wydajności max 800 l/min. oraz trzech węży tłocznych – druk nr 862/13,
9.2. wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2014 – druk nr 876/13,
9.3. zmiany uchwały Nr XXX/564/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2013 rok – druk nr 875/13,
9.4. przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa – druk nr 874/13,
9.5. zmiany uchwały Nr XXV/477/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2013 r. – druk nr 870/13,
9.6. zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 15 grudnia 2010 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 872/13,
9.7. rozpatrzenia skargi na działalność Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 871/13,
9.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 845/13,
9.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej na okres 1 roku – druk nr 865/13,
9.10. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Czecha na okres 3 lat – druk nr 847/13,
9.11. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Rowerowej na okres 3 lat – druk nr 853/13,
9.12. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. 3 Maja na okres 3 lat – druk nr 854/13,
9.13. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap na okres 3 lat – druk nr 855/13,
9.14. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 856/13,
9.15. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiklinowej na okres 3 lat – druk nr 858/13,
9.16. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego na okres 1 roku – druk nr 859/13,
9.17. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Struga na okres do dnia 30 września 2014 r. – druk nr 857/13,
9.18. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły na okres 3 lat – druk nr 867/13,
9.19. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiklinowej na okres 3 lat – druk nr 869/13,
9.20. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Św. Barbary na okres 1 roku – druk nr 868/13,
9.21. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Czecha oraz odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu – druk nr 846/13,
9.22. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 852/13 + autopoprawka,
9.23. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 861/13 + autopoprawka,
9.24. uchylenia uchwały nr XXVIII/512/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz miasta nieruchomości przy ul. Parkowej w Oświęcimiu – druk nr 866/13,
9.25. zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 864/13,
9.26. zmiany uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 863/13.
10. Interpelacje:
10.1. interpelacje radnych,
10.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
12. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały na sesję RM: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8088#gora