23.10.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 października 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 30 października 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 42 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/13 na terenie miasta Oświęcim – druk nr 877/13.
5. Roczna ocena wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Oświęcim na lata 2006-2013 – druk nr 885/13.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim – druk nr 897/13,
6.2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11, 620/4, 620/6, położonych w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego – druk nr 881/13,
6.3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec – druk nr 900/13,
6.4. uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014” – druk nr 894/13,
6.5. uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego ,,Mój Rynek” w Oświęcimiu – druk nr 901/13,
6.6. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk nr 898/13,
6.7. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2014 – druk nr 899/13,
6.8. zmiany uchwały Nr XLII/795/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/746/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Oświęcim Programu ,,Oświęcimska Karta Rodziny” – druk nr 902/13,
6.9. zmiany uchwały Nr XXX/563/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na rok 2013 – druk nr 895/13,
6.10. zmiany uchwały Nr XXX/562/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2013 rok – druk nr 896/13,
6.11. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej – druk nr 888/13,
6.12. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – druk nr 889/13,
6.13. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 9 miesięcy – druk nr 883/13,
6.14. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu w rejonie ul. Pod Borem w Oświęcimiu – druk nr 880/13,
6.15. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 886/13,
6.16. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 887/13,
6.17. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 890/13,
6.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu na lokal socjalny i pomieszczenia tymczasowe w budynku przy ul. St. Leszczyńskiej 2 – druk nr 882/13,
6.19. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, nieruchomości przyległej do nieruchomości przy ul. Mieszka I 8 w Oświęcimiu – druk nr 879/13,
6.20. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej na okres 3 lat – druk nr 891/13,
6.21. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Piłsudskiego na okres 3 lat – druk nr 892/13,
6.22. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres 1 roku – druk nr 893/13,
6.23. kontroli wykorzystania dotacji przeznaczonych z budżetu miasta w 2012 r. dla przedszkoli publicznych – druk nr 884/13,
6.24. zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 903/13,
6.25. zmiany uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 904/13. 
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały na sesję RM: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8155#gora