20.11.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 27 listopada 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 27 listopada 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 43 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 909/13,
4.2. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku Kalendarzowym 2014 – druk nr 922/13,
4.3. zmiany uchwały Nr XXX/562/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2013 r. – druk nr 923/13,
4.4. zmiany uchwały Nr XXX/561/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na realizację zadania pn. Opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej dla budynku zamku, wieży oraz tuneli pod wzgórzem zamkowym w celu dostosowania warunków ochrony przeciwpożarowej do obowiązujących przepisów – etap II – druk nr 924/13,
4.5. zmiany uchwały Nr XXXVIII/734/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. – druk nr 920/13,
4.6. zmiany uchwały Nr XXX/698/13 z dnia 29 maja 2013 r. – druk nr 921/13,
4.7. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wróblewskiego na okres 3 lat – druk nr 907/13,
4.8. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa na okres 3 lat – druk nr 925/13,
4.9. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiklinowej na okres 3 lat – druk nr 926/13,
4.10. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 915/13,
4.11. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 918/13,
4.12. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Strzeleckiej – druk nr 906/13,
4.13. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu w rejonie ul. Asnyka w Oświęcimiu – druk nr 919/13,
4.14. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oświęcim na lata 2014-2018 – druk nr 930/13,
4.15. uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu ,,Mój Rynek” – druk nr 927/13,
4.16. uchylenia uchwały Nr XXXVII/364/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2008 r. – druk nr 911/13,
4.17. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 910/13,
4.18. wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 913/13,
4.19. wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 912/13,
4.20. opłaty targowej – druk nr 914/13,
4.21. zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 928/13,
4.22. zmiany uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 929/13. 
5. Interpelacje:
5.1. interpelacje radnych,
5.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję RM: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8220#gora