19.01.2011

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 26 stycznia  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 26 stycznia  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w/s obsadzenia wygasłego mandatu radnego – druk nr 57/11.
3. Ślubowanie radnego.
4. Przyjęcie protokołów z 3 i 4 sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie ul. Dąbrowskiego – druk nr 54/11,
6.2. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie ul. Zatorskiej – druk nr 58/11,
6.3. zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r.  w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim – druk nr 53/10,
6.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcim przy ul. Więźniów Oświęcimia na okres 3 lat – druk nr 52/11,
6.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 3 lat – druk 51/11,
6.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 50/11,
6.7. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Chopina na okres 3 lat – druk nr 49/11,
6.8. zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 15 grudnia 2010 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 56/11,
6.9. ustalenia zasad i standardów zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia , wydzierżawienia lub wynajęcia aparatury i sprzętu medycznego w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 45/10,
6.10. przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr 55/11.
7. Interpelacje:
          7.1. interpelacje radnych,
          7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.
 

Zobacz projekty uchwał na tą sesję.

Font Resize
Contrast