12.12.2013

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

W dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 44 sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu w rejonie ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – druk nr 956/13,
5.2. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Berka Joselewicza na okres 3 lat – druk nr 941/13,
5.3. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 939/13,
5.4. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pilata na okres 3 lat – druk nr 947/13,
5.5. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pilata na okres 3 lat – druk nr 948/13,
5.6. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia na okres 3 lat – druk nr 949/13,
5.7. zawarcia kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres 3 lat – druk nr 946/13,
5.8. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 940/13,
5.9. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łęgowej na okres 1 roku – druk nr 953/13,
5.10. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Kusocińskiego na okres 1 roku – druk nr 952/13, 
5.11. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 960/13,
5.12. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Smoluchowskiego 12 – druk nr 957/13,
5.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu w budynku przy ul. Słowackiego 1 a – druk nr 974/13,
5.14. ogłoszenia roku 2014 – ,,Rokiem Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia” – druk nr 966/13,
5.15. kontroli wykorzystania dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2012 r. – druk nr 944/13,
5.16. uchwalenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim – druk nr 968/13,
5.17. planu pracy Rady Miasta Oświęcim – druk nr 950/13,
5.18. zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 15 grudnia 2010 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 967/13,
5.19. zmiany uchwały Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą Nr XXXVII/708/13 z dnia 29 maja 2013 r. i uchwałą Nr XL/753/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. – druk nr 962/13,
5.20. uzgodnienia inwestycji pn. ,,Budowa odcinka linii kablowej SN 15kV relacji stacja trafo Oświęcim Garbarska – GPZ Klucznikowice oraz relacji stacja trafo Oświęcim BP – Salezjanie” – druk nr 961/13,
5.21. zmiany uchwały Nr XXXVII/704/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 931/13,
5.22. zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 970/13,
5.23. zmiany uchwały Nr XXXIII/628/13 z dnia 27 lutego 2013 r. – druk nr 943/13,
5.24. udzielenia w latach 2014-2015 pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 942/13,
5.25. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2014 – druk nr 916/13,
5.26. współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2014 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – druk nr 938/13,
5.27. współdziałania w 2014 roku Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie – druk nr 937/13,
5.28. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 951/13,
5.29. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 945/13,
5.30. zmiany uchwały Nr XXX/560/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2013 rok – druk nr 955/13,
5.31. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2013 rok – druk nr 954/13,
5.32. udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2014 rok – druk nr 935/13,
5.33. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2014 rok – druk nr 934/13,
5.34. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn. Realizacja Projektu Aleja Pisarzy na 2014 rok – druk nr 933/13,
5.35. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na rok 2014 – druk nr 965/13,
5.36. ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek Oświęcim (w organizacji) na 2014 r. – druk nr 964/13,
5.37. zmiany uchwały Nr XXX/564/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2013 rok – druk nr 959/13,
5.38. zmiany uchwały Nr XL/743/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na realizację zadania pn.: Wymiana kabla niskiego napięcia zasilającego budynek Oświęcimskiego Centrum Kultury – druk nr 958/13,
5.39. ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2014 r. – druk nr 963/13,
5.40. dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – druk nr 932/13,
5.41. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023 – druk nr 917/13,
5.42. Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 – druk nr 908/13,
5.43. zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022 – druk nr 972/13,
5.44. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 – Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. – druk nr 973/13,
5.45. wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – druk nr 971/13.
6. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na I półrocze 2014 r.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projek uchwały na sesję RM: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8283#gora