23.01.2014

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 stycznia 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 45, 46 i 47 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. zmiany uchwały Nr XLVI/879/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2014 r. – druk nr 988/14,
4.2. udzielenia dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 1001/14,
4.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 994/14,

W dniu 29 stycznia 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 45, 46 i 47 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. zmiany uchwały Nr XLVI/879/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2014 r. – druk nr 988/14,
4.2. udzielenia dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 1001/14,
4.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 994/14,

4.4. przystąpienia gminy Miasto Oświęcim do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu – druk nr 986/14,
4.5. uchwalenia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” – druk nr 987/14,
4.6. udzielenia dotacji dla Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu – na remont dachu i elewacji budynku klasztornego w Oświęcimiu, Pl. Kościuszki 8 – druk nr 978/14,
4.7. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2014 roku – druk nr 984/14,
4.8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/241/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Oświęcim – druk nr 985/14,
4.9. przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – druk nr 1004/14,
4.10. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2014 r. – druk nr 1003/14,
4.11. zmiany Uchwały Nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 979/14 wraz z autopoprawką,
4.12. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkolach publicznych – druk nr 980/14,
4.13. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/176/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – druk nr 981/14,
4.14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 989/14,
4.15. zmiany uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli, zmienionej uchwałą Nr XI/193/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr XX/401/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2012 r. – druk nr 1002/14,
4.16. zmiany uchwały Nr XXVII/501/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 996/14,
4.17. zmiany uchwały Nr XXIX/538/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 995/14,
4.18. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 982/14,
4.19. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 997/14,
4.20. nadania nazwy Rondo NIWA dla skrzyżowania o ruchu okrężnym położonego u zbiegu ulic: Powstańców Śląskich, Konopnickiej i Konarskiego w Oświęcimiu – druk nr 998/14,
4.21. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 27/11 z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 1000/14,
4.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Solnej na okres 3 lat – druk nr 999/14,
4.23. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Stolarskiej i Pl. Kościuszki 2 – druk nr 993/14,
4.24. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 992/14,
4.25. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 991/14,
4.26. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 990/14,
4.27. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia wysokości stawek procentowych od nieuiszczonej części opłaty rozłożonej na raty – druk nr 1007/14,
4.28. zmiany uchwały nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – druk nr 977/14,
4.29. zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023 – druk nr 1005/14,
4.30. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 – Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1006/14.
5. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z działalności za 2013 r.
6. Interpelacje:
6.1. interpelacje radnych,
6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję RM: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8391#gora