19.03.2014

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 26 marca 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 26 marca 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 49 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – druk nr 1039/14,
4.2. zmiany uchwały Nr XLIX/932/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świat – druk nr 1037/14,
4.3. zmiany uchwały Nr XLVI/879/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek Oświęcim (w organizacji) na 2014 rok – druk nr 1031/14,
4.4. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie miasta Oświęcim za rok 2013 wraz z wykazem potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie – druk nr 1032/14,
4.5. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 1038/14,
4.6. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 1029/14,
4.7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 1035/14,
4.8. określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Miasto Oświęcim do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 1041/14,
4.9. zaproszenia w celu osiedlenia się na terenie Miasta Oświęcim rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji – druk nr 1040/14,
4.10. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 1023/14,
4.11. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVIII/527/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1022/14,
4.12. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 1028/14,
4.13. zmiany uchwały Nr XLIV/836/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu „MóJ RYNEK” – druk nr 1047/14,
4.14. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1048/14,
4.15. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 1049/14,
4.16. wniesienia aportem nieruchomości przy ul. Kopernika w Oświęcimiu, zabudowanej budynkiem hydroforni na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 1025/14,
4.17. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 1027/14,
4.18. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 1051/14,
4.19. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 1026/14,
4.20. wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/5 w Oświęcimiu wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 1030/14,
4.21. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Zaborskiej – druk nr 1042/14,
4.22. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych Mały Rynek 7 i 7a oraz przy ul. Sienkiewicza – druk nr 1044/14,
4.23. zamiany nieruchomości położonych u zbiegu ul. Górnickiego i ul. Solnej w Oświęcimiu – druk nr 1043/14,
4.24. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości lokalowej od Skarbu Państwa położonej w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego – druk nr 1052/14,
4.25. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego przy ul. Pilata na okres do dnia 31 grudnia 2016 r. – druk nr 1054/14,
4.26. zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim – druk nr 1053/14,
4.27. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli – druk nr 1024/14,
4.28. utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – druk nr 1046/14,
4.29. kontroli wykorzystania dotacji dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 2013 r. oraz sposobu wynajmu pomieszczeń przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 1050/14,
4.30. rozpatrzenia skargi na działalność pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 1033/14,
4.31. rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Osiedla Zasole – druk nr 1034/14,
4.32. zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023 – druk nr 1045/14,
4.33. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 – Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1036/14.
5. Interpelacje:
5.1. interpelacje radnych,
5.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8530#gora