24.04.2014

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

 

W dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 50 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk  nr 1074/14.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Oświęcim – druk nr 1080/14.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec – druk nr 1094/14,
6.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 1088/14,
6.3. przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – druk nr 1089/14,
6.4. odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa – druk nr 1095/14,
6.5. odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa – druk nr 1093/14,
6.6. przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego  w Oświęcimiu, w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy – druk nr 1055/14,
6.7. wystąpienia ze Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą KOMITET KONKURSOWY KRAKóW 2022 – druk nr 1076/14,
6.8. przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” – druk nr 1087/14,
6.9. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad – druk nr 1077/14,
6.10. zmiany uchwały LXVI/867/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1084/14,
6.11. zmiany uchwały nr XLVI/882/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.  w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na  2014 r. – druk nr 1078/14,
6.12. ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na rok 2014 – druk  nr 1079/14,
6.13. zmiany uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r.  w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej – druk nr 1063/14,
6.14. zmiany uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.  w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – druk  nr 1062/14,
6.15. zmiany uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk  nr 1065/14,
6.16. zmiany uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 1064/13,
6.17. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 1100/14,
6.18. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy  ul. Jaracza i ul. Więźniów Oświęcimia na okres trzech lat – druk nr 1071/14,
6.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego na okres 3 lat – druk nr 1057/14,
6.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Głowackiego na okres 3 lat – druk nr 1056/14,
6.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej na okres 3 lat – druk nr 1066/14,
6.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi na okres 3 lat – druk nr 1069/14,
6.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu perzy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 1070/14,
6.24. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Nowej na okres 3 lat – druk nr 1092/14,
6.25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu pomiędzy al. Tysiąclecia a ul. Czarnieckiego na okres 3 lat – druk  nr 1091/14,
6.26. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 1090/14,
6.27. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy  ul. Pilata na okres do dnia 31 grudnia 2016 r. – druk nr 1082/14,
6.28. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk  nr 1075/14,
6.29. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk  nr 1068/14,
6.30. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk  nr 1061/14,
6.31. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu na lokal socjalny nr 37 w budynku przy  ul. St. Leszczyńskiej 2 – druk nr 1058/14,
6.32. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego na czas nieoznaczony – druk nr 1067/14,
6.33. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 1083/14,
6.34. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Rydla oraz odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia  w drodze przetargu – druk nr 1096/14,
6.35. wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/5 w Oświęcimiu wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 1030/14,
6.36. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 1099/14,
6.37. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności  z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 28g ust. 3a w związku z art. 28h ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – druk nr 1073/14,
6.38. kontroli procedury przetargowej na wykonanie remontu Rynku Głównego oraz realizacji zadania ze środków przewidzianych w budżecie miasta – druk nr 1086/14,
6.39. emisji obligacji o wartości nominalnej 9 000 000 złotych – druk nr 1085/14 + autopoprawka,
6.40. zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023 – druk nr 1097/14,
6.41. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 – Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1098/14.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8616#gora