21.05.2014

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 maja 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 51 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2013 – druk nr 1072/14.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu za 2013 rok – druk nr 1110/14,

W dniu 28 maja 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 51 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2013 – druk nr 1072/14.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu za 2013 rok – druk nr 1110/14,

5.2. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2014 r. – druk nr 1109/14,
5.3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2013 r. – druk nr 1104/14,
5.4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za 2013 r. – druk nr 1103/14,
5.5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu za 2013 r. – druk nr 1102/14,
5.6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Oświęcimskiego Centrum Kultury za 2013 rok – druk nr 1101/14,
5.7. wprowadzenia ,,Dnia otwartego w obiekcie Krytej Pływalni w Oświęcimiu” z okazji ,,Roku aktywnego i zdrowego stylu życia” – druk nr 1117/14,
5.8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/423/08/ Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 1108/14
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 2 lat kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Orłowskiego – druk nr 1107/14,
5.10. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej – druk nr 1111/14,
5.11. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dworcowej – druk nr 1112/14,
5.12. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 1113/14,
5.13. emisji obligacji o wartości nominalnej 9 000 000 złotych – druk nr 1114/14,
5.14. zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023 – druk nr 1115/14,
5.15. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 – Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1116/14.
6. Interpelacje:
6.1. interpelacje radnych,
6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8712#gora