18.06.2014

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 14.30 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 52 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2013 – druk nr 1072/14. (materiały dostarczone na sesję w dniu 28 maja 2014 r.)
5. Informacja na temat realizacji zadania pn. ,,Budowa Infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowe Dwory” w Oświęcimiu” – druk – nr 1132/14.

W dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 14.30 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 52 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2013 – druk nr 1072/14. (materiały dostarczone na sesję w dniu 28 maja 2014 r.)
5. Informacja na temat realizacji zadania pn. ,,Budowa Infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowe Dwory” w Oświęcimiu” – druk – nr 1132/14.

6.Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych przez miasto Oświęcim – druk nr 1120/14.
7. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2013 – druk nr 1081/14.
8. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2013 r. – druk nr 1060/14.
9. Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2013 r. – druk nr 1126/14.
10. Projekt uchwały w/s absolutorium dla Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 1139/14.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
11.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 1131/14,
11.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 1127/14,
11.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 1130/14,
11.4. ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 1121/14,
11.5. zmiany uchwały Nr XLVI/882/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2014 r. – druk nr 1124/14,
11.6. zmiany uchwały Nr XLVI/877/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn. Realizacja Projektu Aleja Pisarzy na 2014 r. – druk nr 1123/14,
11.7. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 1137/14,
11.8. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 1135/14,
11.9. zmiany uchwały Nr XLVI/868/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2014 – druk nr 1128/14,
11.10. zmiany uchwały Nr XLVI/866/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1125/14,
11.11. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim – druk nr 1136/14,
11.12. wyrażenia zgody na zawarcie na okres do dnia 31 października 2015 r. kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi – druk nr 1134/14,
11.13. wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 30 września 2014 r. kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nojego – druk nr 1119/14,
11.14. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej – druk nr 1133/14,
11.15. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Fabrycznej – druk nr 1122/14,
11.16. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Chełmońskiego – druk nr 1118/14,
11.17. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 1138/14,
11.18. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2013 r. – druk nr 1129/14,
11.19. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym zaliczanym do sektora finansów publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg – druk nr 1142/14,
11.20. zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023 – druk nr 1140/14,
11.21. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 – Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1141/14.
12. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na II półrocze 2014 r.
13. Interpelacje:
13.1. interpelacje radnych,
13.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
14. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8781#gora