20.08.2014

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 53 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim
4. Sprawozdanie z realizacji ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2008-2013” za rok 2013 – druk nr 1149/14.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Batorego i ul. Zatorską – druk nr 1167/14,
5.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 1158/14,
5.3. udzielenia dotacji dla Zakładu Salezjańskiego im Ks. J. Bosko w Oświęcimiu – na prace konserwatorskie przy elewacjach gotyckiej kaplicy św. Jacka w Oświęcimiu – druk nr 1153/14,
5.4. przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego – druk nr 1164/14,
5.5. wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej ,,Krakowski Park Technologiczny” na terenie Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 1168/14,
5.6. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części dachu schronu OC położonego przy ul. Śniadeckiego 22 w Oświęcimiu – druk nr 1159/14,
5.7. zmiany do uchwały Nr XXXII/320/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.08.2000 r. – druk nr 1172/14,
5.8. zmiany uchwały Nr XLVI/445/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 04.07.2001 r. – druk nr 1173/14,
5.9. zmiany uchwały Nr XLIV/658/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.06.2006 r. – druk nr 1171/14,
5.10. zmiany uchwały Nr XXXVIII/375/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.12.2000 r. – druk nr 1174/14,
5.11. zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej – druk nr 1175/14,
5.12. przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa – druk nr 1170/14,
5.13. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu w 2015 r. – druk nr 1169/14,
5.14. przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – druk nr 1177/14,
5.15. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2015 r. – druk nr 1176/14,
5.16. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2014 r. – druk nr 1160/14,
5.17. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2014 r. – druk nr 1162/14,
5.18. zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych – druk nr 1161/14,
5.19. wyrażenia zgody na zawarcie na okres do dnia 31 października 2015 r. kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi – druk nr 1146/14,
5.20. wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu kolejnej umowy najmu pomieszczenia tymczasowego nr 33 w budynku przy ulicy St. Leszczyńskiej 2 – druk nr 1147/14 wraz z autopoprawką,
5.21. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 1148/14,
5.22. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Kamieniec – druk nr 1150/14,
5.23. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Mendelejewa – druk nr 1145/14,
5.24. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Chopina – druk nr 1151/14,
5.25. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej – druk nr 1152/14,
5.26. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej – druk nr 1166/14,
5.27. darowizny nieruchomości w rejonie ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu – druk nr 1179/14,
5.28. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zaborskiej – druk nr 1182/14,
5.29. kontroli wpływów i opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, a także windykacji należności przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu – druki nr 1165/14,
5.30. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym zaliczanym do sektora finansów publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg – druk nr 1178/14,
5.31. zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023 – druk nr 1180/14,
5.32. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 – Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1181/14.
6. Interpelacje:
6.1. interpelacje radnych,
6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=8880#gora