17.02.2011

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 23 lutego  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 23 lutego  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 5 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje miasta Oświęcim – druk nr 62/11.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Oświęcim – druk nr 61/11.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2011 – druk nr 13/10,
6.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 29/10,
6.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 67/11,
6.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 69/11,
6.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 70/11,
6.6. wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim wieloletniego programu prozdrowotnego wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy – druk nr 40/10,
6.7. dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – druk nr 47/11,
6.8. zmiany uchwały Nr LXIV/714/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2010 r.  w sprawie realizacji projektu systemowego ,,Czas na aktywność” wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2010 do 2012 oraz wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy związanych  z realizacją tego Projektu – druk nr 46/11,
6.9. wieloletniej prognozy finansowej miasta Oświęcim na lata 2011-2019 – druk nr 2/10,
6.10. uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2011 r. – druk nr 3/10,
6.11. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie ul. Zatorskiej – druk nr 58/11,
6.12. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Zaborskiej – druk nr 65/11,
6.13. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie ul. Krętej – druk nr 72/11,
6.14. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie ul. Krętej – druk nr 73/11,
6.15. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Krętej – druk nr 74/11,
6.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przez Miasto Oświęcim z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o. pomieszczeń nr 25, 26, 27, 28 w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ulicy Unii Europejskiej 10 – druk  nr 59/11,
6.17. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą części działki pod budynkiem – druk nr 66/11,
6.18. współpracy w 2011 roku Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie – druk nr 68/11,
6.19. wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 63/11,
6.20. wyboru delegata Rady Miasta Oświęcim na Zebranie Członków ,,Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbe” – druk nr 76/11.
6.21. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr  71/11,
6.22. trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Oświęcim dotacji na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji – druk nr 77/11,
6.23. trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Oświęcim dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych – druk nr 78/11,
6.24. zmiany składu Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 75/11,
6.25. ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 64/11,
6.26. zmiany uchwały Nr III/32/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – druk nr 79/11,
6.27. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów – druk nr 60/11,
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.
 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=6054