16.12.2014

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 22 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z 1 i 2 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. planu pracy Rady Miasta Oświęcim – druk nr 38/14,
4.2. zmiany Uchwały Nr I/4/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2014 r. – druk nr 46/14,
4.3. ogłoszenia roku 2015 – ,,Rokiem 200. rocznicy urodzin św. Jana Bosko oraz 100. rocznicy powstania Liceum im. St. Konarskiego w Oświęcimiu” – druk nr 40/14,
4.4. określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych – druk nr 19/14,

W dniu 22 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z 1 i 2 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. planu pracy Rady Miasta Oświęcim – druk nr 38/14,
4.2. zmiany Uchwały Nr I/4/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2014 r. – druk nr 46/14,
4.3. ogłoszenia roku 2015 – ,,Rokiem 200. rocznicy urodzin św. Jana Bosko oraz 100. rocznicy powstania Liceum im. St. Konarskiego w Oświęcimiu” – druk nr 40/14,
4.4. określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych – druk nr 19/14,

4.5. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 51/14,
4.6. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 50/14,
4.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Bema na okres 3 lat – druk nr 11/14,
4.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Konarskiego na okres 3 lat – druk nr 10/14,
4.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 3 lat – druk nr 9/14,
4.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wróblewskiego na okres 3 lat – druk nr 8/14,
4.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wróblewskiego na okres 3 lat – druk nr 37/14,
4.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Prusa na okres 3 lat – druk nr 12/14,
4.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 13/14,
4.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 30/14,
4.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 29/14,
4.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły na okres 3 lat – druk nr 4/14,
4.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres 3 lat – druk nr 2/14,
4.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Słowackiego na okres 3 lat – druk nr 5/14,
4.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Warszawy na okres 3 lat – druk nr 1/14,
4.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 3/14,
4.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego na okres 3 lat – druk nr 31/14,
4.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krętej na okres 3 lat – druk nr 36/14,
4.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres 1 roku – druk nr 28/14,
4.24. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego – garażu o powierzchni 66,57 m2 przy ul. Więźniów Oświęcimia 10 z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk nr 15/14,
4.25. wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 r. – druk nr 49/14,
4.26. zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023 – druk nr 48/14,
4.27. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 – Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 47/14,
4.28. wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim wieloletniego programu zdrowotnego wczesnej profilaktyki zakażeń HPV – druk nr 39/14,
4.29. dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – druk nr 14/14,
4.30. ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2015 rok – druk nr 43/14,
4.31. ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2015 rok – druk nr 42/14,
4.32. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na rok 2015 – druk nr 45/14,
4.33. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na rok 2015 – druk nr 41/14,
4.34. ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2015 rok – druk nr 44/14,
4.35. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2015 r. – druk nr 52/14,
4.36. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn. Realizacja Projektu Aleja pisarzy na 2015 r. – 53/14,
4.37. udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2015 r. – druk nr 54/14,
4.38. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 33/14,
4.39. współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2015 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – druk nr 35/14,
4.40. współdziałania w 2015 roku Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie – druk nr 34/14,
4.41. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2015 – druk nr 32/14,
4.42. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 7/14,
4.43. Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2015 rok – druk nr 6/14.
5. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na I półrocze 2015 r.
6. Interpelacje:
6.1. interpelacje radnych,
6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9169#gora