21.01.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 3 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. zmiany ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy” – w części dotyczącej jednostki planistycznej U6 oraz KD2 – 64/15,
4.2. zmiany składu Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 65/15,
4.3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2015 r. – druk nr 63/15,
4.4. wyboru delegata Rady Miasta Oświęcim na Zebranie Członków ,,Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbe – druk nr 60/15,

W dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 3 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. zmiany ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy” – w części dotyczącej jednostki planistycznej U6 oraz KD2 – 64/15,
4.2. zmiany składu Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 65/15,
4.3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2015 r. – druk nr 63/15,
4.4. wyboru delegata Rady Miasta Oświęcim na Zebranie Członków ,,Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbe – druk nr 60/15,

4.5. rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 58/15.
4.6. zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – druk nr 56/14,
4.7. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu przy ul. Willowej w Oświęcimiu – druk nr 62/15,
4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 6/3 w Oświęcimiu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 61/15,
4.9. zmiany uchwały Nr LVI/589/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) – druk nr 59/15,
4.10. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na rok 2015 – druk nr 45/14,
4.11. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na rok 2015 – druk nr 41/14,
4.12. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2015 r. – druk nr 52/14,
4.13. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn. Realizacja Projektu Aleja pisarzy na 2015 r. – 53/14,
4.14. ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2015 rok – druk nr 43/14,
4.15. dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – druk nr 14/14,
4.16. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 33/14,
4.17. współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2015 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – druk nr 35/14,
4.18. współdziałania w 2015 roku Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie – druk nr 34/14,
4.19. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2015 – druk nr 32/14,
4.20. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 7/14,
4.21. Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2015 rok – druk nr 6/14.
5. Interpelacje:
5.1. interpelacje radnych,
5.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9242#gora