18.02.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 4 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Oświęcim – druk nr 67/15.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Oświęcim wraz z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji – druk nr 69/15,
5.2. udzielenia dotacji dla Zakładu Salezjańskiego im. Ks. J. Bosko w Oświęcimiu – na kanalizację deszczową – odwodnienie dachu, wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, badań konserwatorskich z opracowaniem programu konserwatorskiego we wnętrzu Kaplicy Św. Jacka oraz na konserwację witraży wraz z nową ekspozycją – druk nr 70/15,
5.3. wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim wieloletniego programu zdrowotnego wczesnej profilaktyki zakażeń HPV – druk nr 39/14,

W dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 4 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Oświęcim – druk nr 67/15.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Oświęcim wraz z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji – druk nr 69/15,
5.2. udzielenia dotacji dla Zakładu Salezjańskiego im. Ks. J. Bosko w Oświęcimiu – na kanalizację deszczową – odwodnienie dachu, wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, badań konserwatorskich z opracowaniem programu konserwatorskiego we wnętrzu Kaplicy Św. Jacka oraz na konserwację witraży wraz z nową ekspozycją – druk nr 70/15,
5.3. wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim wieloletniego programu zdrowotnego wczesnej profilaktyki zakażeń HPV – druk nr 39/14,
5.4. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 68/15 wraz z autopoprawką,
5.5. podjęcia rezolucji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-1 wraz z obwodnicą Oświęcimia – druk nr 87/15,
5.6. przyjęcia rezolucji w sprawie pomocy rzeczowej dla mieszkańców miasta Sambor, miasta partnerskiego Oświęcimia – druk nr 95/15,
5.7. zmiany uchwały Nr IV/53/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu – druk nr 90/15,
5.8. zmiany uchwały Nr IV/54/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn. Realizacja Projektu Aleja pisarzy na 2015 rok – druk nr 91/15,
5.9. zmiany uchwały Nr IV/55/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na rok 2015 – druk nr 92/15,
5.10. zmiany uchwały Nr IV/51/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na rok 2015 – druk nr 93/15,
5.11. zmiany uchwały Nr IV/52/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na rok 2015 – druk nr 94/15,
5.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres 1 roku – druk nr 79/15,
5.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres 3 lat – druk nr 82/15,
5.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego na okres 3 lat – druk nr 89/15,
5.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szewczyka na okres 3 lat – druk nr 77/15,
5.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 76/15,
5.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 80/15,
5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Solnej na okres 3 lat – druk nr 81/15,
5.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 74/15,
5.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 83/15,
5.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres 3 lat – druk nr 75/15,
5.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wałowej na okres 3 lat – druk nr 78/15,
5.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego na okres 3 lat – druk nr 84/15,
5.24. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego na okres 3 lat – druk nr 88/15,
5.25. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 71/15,
5.26. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 72/15,
5.27. nadania nazwy dla ulicy zlokalizowanej w Oświęcimiu wzdłuż ulicy Fabrycznej na odcinku od ul. Pod Borem do ulicy Niwa Monowicka – ulica Aktywności Gospodarczej – druk nr 73/15,
5.28. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu w rejonie ul. Sadowej w Oświęcimiu – druk nr 66/15,
5.29. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Konopnickiej – druk nr 85/15,
5.30. zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 86/15.
6. Interpelacje:
6.1. interpelacje radnych,
6.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9312#gora