18.03.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 25 marca 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 5 i 6 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja na temat realizacji zadania pn. ,,Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowe Dwory” w Oświęcimiu – druk nr 119/15.
5. Informacja o realizacji w 2014 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim z dniem 1 stycznia 2014 r. Programu ,,Oświęcimska Karta rodziny” – druk nr 117/15.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie miasta Oświęcim za rok 2014 wraz z wykazem potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie – druk nr 104/15,
6.2. wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Miasta Oświęcimia i Gminy Oświęcim – druk nr 110/15,

W dniu 25 marca 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 5 i 6 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja na temat realizacji zadania pn. ,,Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowe Dwory” w Oświęcimiu – druk nr 119/15.
5. Informacja o realizacji w 2014 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim z dniem 1 stycznia 2014 r. Programu ,,Oświęcimska Karta rodziny” – druk nr 117/15.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie miasta Oświęcim za rok 2014 wraz z wykazem potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie – druk nr 104/15,
6.2. wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Miasta Oświęcimia i Gminy Oświęcim – druk nr 110/15,
6.3. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 111/15,
6.4. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 109/15,
6.5. zmiany uchwały Nr III/40/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2015 rok – druk nr 107/15,
6.6. zmiany uchwały Nr III/41/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu na 2015 rok – druk nr 102/15,
6.7. udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – druk nr 106/15,
6.8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 108/15,
6.9. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu- druk nr 120/15,
6.10. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu- druk nr 121/15,
6.11. kontroli wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Domki Szeregowe i Pod Borem – druk nr 101/15,
6.12. rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 112/15,
6.13. zmiany uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2014 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 128/15,
6.14. utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – druk nr 127/15,
6.15.ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 98/15, 
6.16. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim – druk nr 100/15,
6.17.  zmiany uchwały Nr IV/44/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2015 r. – druk nr 105/15,
6.18. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/836/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu ,,MÓJ RYNEK” – druk nr 103/15,
6.19. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Oświęcim na lata 2015-2018 z perspektywą do 2020 roku – druk nr 129/15,
6.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 97/15,
6.21. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy Placu Pokoju na okres 3 lat – druk nr 114/15,
6.22 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 123/15,
6.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łęgowej na okres 3 lat – druk nr 124/15,
6.24. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krzywej na okres 1 roku – druk nr 96/15,
6.25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiejskiej na okres 1 roku – druk nr 125/15,
6.26.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń z dotychczasowym najemcą w nieruchomości przy ul. Śniadeckiego 22 – druk nr 116/15,
6.27. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości przy ul. Śniadeckiego 22 z dotychczasowym najemcą – druk nr 115/15,
6.28. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres od 1 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 r. – druk nr 118/15,
6.29. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Kusocińskiego na okres do 31 grudnia 2016 r. – druk nr 113/15,
6.30. zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim – druk nr 126/15,
6.31. nadania nazwy dla ulicy zlokalizowanej w Oświęcimiu wzdłuż ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Pod Borem do ulicy Niwa Monowicka – ulica Gospodarcza – druk nr 122/15,
6.32. zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-20127 – druk nr 130/15,
6.33. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 – Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk nr 131/15.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9370#gora