22.04.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 7 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Oświęcim – druk nr 143/15.
5. Sprawozdanie za rok 2014 z ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 145/15.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, którego organizatorem jest Gmina Miasto Oświęcim – druk nr 144/15,
6.2. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 137/15,

W dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 7 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Oświęcim – druk nr 143/15.
5. Sprawozdanie za rok 2014 z ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 145/15.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, którego organizatorem jest Gmina Miasto Oświęcim – druk nr 144/15,
6.2. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 137/15,
6.3. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 138/15,
6.4. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej – druk nr 139/15,
6.5. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – druk nr 136/15,
6.6. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 140/15,
6.7. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 141/15,
6.8. udzielenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na realizację zadania pn.: Wyjazdy Uniwersytetu Trzeciego Wieku związane z realizacją planu działalności merytorycznej w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 – druk nr 152/15,
6.9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 154/15,
6.10. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 153/15,
6.11. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 142/15,
6.12. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu w rejonie ul. Wodociągowej w Oświęcimiu – druk nr 132/15,
6.13. wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 30 września 2015 r. kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nojego – druk nr 148/15,
6.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szewczyka na okres do dnia 31 marca 2018 r. – druk nr 149/15,
6.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Struga na okres 3 lat – druk nr 151/15,
6.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 150/15,
6.17. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 146/15,
6.18. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 147/15,
6.19. zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 160/15,
6.20. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 – Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk nr 159/15.
7. Interpelacje:
7.2. interpelacje radnych,
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9457#gora