18.06.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 9 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2014 – druk nr 133/15.

W dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 9 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2014 – druk nr 133/15.

5. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych przez miasto Oświęcim – druk nr 179/15.
6. Roczna ocena realizacji Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 – druk nr 171/15.
7. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2014 – druk nr 161/15.
8. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2014 r. – druk nr 135/15.
9. Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2014 r. – druk nr 173/15.
10. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 168/15.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
11.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Gajowej – druk nr 175/15,
11.2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego przy ulicy Krasickiego – druk nr 197/15,
11.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego – druk nr 198/15,
11.4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A – druk nr 174/15,
11.5. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w obszarze wyznaczonym pod przebudowę magistralnego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w Mieście Oświęcim – druk nr 199/15,
11.6. wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim Programu ,,Oświęcimska Karta Seniora” – druk nr 201/15,
11.7.  zmiany uchwały Nr III/39/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2015 r. – druk nr 183/15,
11.8. zmiany uchwały Nr III/40/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2015 r. – druk nr 177/15,
11.9. powołania Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 176/15 + autopoprawka,
11.10. wyrażenia zgody na przystąpienie do Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Miasta Oświęcim – druk nr 186/15,
11.11. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 180/15,
11.12. zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 170/15,
11.13. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2016 r. – druk nr 187/15,
11.14. przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – druk nr 188/15,
11.15. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu w 2016 r. – druk nr 190/15,
11.16. przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa – druk nr 189/15,
11.17. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 178/15,
11.18. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Piłsudskiego – druk nr 181/15,
11.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Korczaka na okres 2 lat – druk nr 182/15,
11.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu na okres 3 lat – druk nr 169/15,
11.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jaracza na okres do dnia 28 lutego 2017 r. – druk nr 185/15,
11.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Andersena na okres do dnia 31 maja 2018 r. – druk nr 184/15,
11.23. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta nieruchomości w rejonie ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – druk nr 202/15,
11.24. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu w rejonie ul. Gospodarczej w Oświęcimiu – druk nr 203/15,
11.25. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników – druk nr 167/15,
11.26. uchwalenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim – druk nr 192/15,
11.27. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim i Dyrektora Miejksiego Ośrodka pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 193/15,
11.28. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 194/15,
11.29. zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych – druk nr 195/15,
11.30. zmiany uchwały Nr XXIX/538/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/908/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r. – druk nr 204/15,
11.31. utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnopolskiego – druk nr 205/15,
11.32. emisji obligacji o wartości nominalnej 9 670 000 złotych – druk nr 196/15,
11.33. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2014 r. – druk nr 172/15,
11.34. zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 200/15,
11.35. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 – Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk nr 191/15.
12. Interpelacje:
12.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
12.2. interpelacje radnych,
13. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9596#gora