20.08.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 10 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z realizacji ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” za rok 2014 – druk nr 214/15.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany uchwały Nr X/161/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w obszarze wyznaczonym pod przebudowę magistralnego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w Mieście Oświęcim. – druk nr 231/15,
5.2. udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – druk nr 215/15,
5.3. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 216/15,
5.4. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych – druk nr 217/15,
5.5. zmiany uchwały Nr LIV/1079/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. – druk nr 218/15,

W dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 10 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z realizacji ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” za rok 2014 – druk nr 214/15.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany uchwały Nr X/161/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w obszarze wyznaczonym pod przebudowę magistralnego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w Mieście Oświęcim. – druk nr 231/15,
5.2. udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – druk nr 215/15,
5.3. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 216/15,
5.4. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych – druk nr 217/15,
5.5. zmiany uchwały Nr LIV/1079/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. – druk nr 218/15,
5.6. zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania – druk nr 219/15,
5.7. sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Oświęcim – druk nr 233/15,
5.8. zmiany uchwały Nr I/2/56 z dn. 23.01.1956 r. Miejskiej Rady Narodowej miasta Oświęcim – druk nr 234/15,
5.9. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 220/15,
5.10. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 221/15,
5.11. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 222/15,
5.12. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 223/15,
5.13. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działki położonej u zbiegu ul. Tysiąclecia i ul. Szustera w Oświęcimiu – druk nr 224/15,
5.14. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Lipowej w Oświęcimiu – druk nr 225/15,
5.15. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu zajętego pod ul. Cichą w Oświęcimiu – druk nr 226/15,
5.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 3 lat – druk nr 227/15,
5.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 228/15,
5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Skłodowskiej – Curie na okres 3 lat – druk nr 229/15,
5.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego na okres 3 lat – druk nr 230/15,
5.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Asnyka na okres 3 lat – druk nr 210/15,
5.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły na okres 3 lat – druk nr 211/15,
5.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zacisze na okres 3 lat – druk nr 208/15,
5.23.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dworcowej i ul. Wyzwolenia na okres do 31 października 2017 r. – druk nr 207/15,
5.24. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi na okres do 31 października 2017 r. – druk nr 232/15,
5.25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres do 31 grudnia 2016 r. – druk nr 236/15,
5.26. zamiany nieruchomości w rejonie ul. Szpitalnej w Oświęcimiu – druk nr 209/15,
5.27. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Kolbego – druk nr 206/15,
5.28. wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kasprowicza 2/14 w Oświęcimiu wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 212/15,
5.29. utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – druk nr 237/15,
5.30. nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim” – druk nr 240/15,
5.31. skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 213/15,
5.32. skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 238/15,
5.33. zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 235/15,
5.34. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 – Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk nr 239/15.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9721#gora