25.03.2011

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 marca  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 30 marca  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 6 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 100/11,
4.2. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  w Oświęcimiu na przeprowadzenie badań archeologicznych przy północnej elewacji kościoła – druk nr 94/11,
4.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej na okres 3 lat – druk nr 101/11,
4.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres 3 lat – druk nr 91/11,
4.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Dworcowej na okres 3 lat – druk nr 87/11,
4.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Pilata na okres 3 lat – druk nr 86/11,
4.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Pilata na okres 3 lat – druk nr 83/11,
4.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego na okres 3 lat – druk nr 84/11,
4.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Nowej na okres 3 lat – druk nr 82/11,
4.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu pomiędzy ul. Czarnieckiego i al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 85/11,
4.11. wydzierżawienia na okres 9 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej – druk nr 109/11,
4.12. wydzierżawienia na okres 9 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego – druk nr 110/11,
4.13. wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na czas nieoznaczony na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 98/11,
4.14. wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na czas nieoznaczony na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 96/11,
4.15. wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na czas nieoznaczony na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 99/11,
4.16. wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokali użytkowych znajdujących się  w budynku przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu – druk nr 97/11,
4.17. wyrażenia zgody na zwarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ulicy Unii Europejskiej 10 przez Miasto Oświęcim z: Chromat – L Leszek Tatarczuk, Pracownia Projektowa 3 D Sigma – druk nr 95/11,
4.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości – druk nr 103/11,
4.19. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie ul. Zatorskiej – druk nr 58/11,
4.20. nadania nazwy dla ulicy w Oświęcimiu – druk nr 88/11,
4.21. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oświęcim na okres od dnia 01.05.2011 r. do dnia 30.04.2012 – druk nr 90/11,
4.22. opłaty za świadczenia prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkoli publicznych – druk nr 89/11,
4.23. zmiany uchwały Nr III/32/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2011 r. – druk nr 107/11,
4.24. regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników oświęcimskich klubów sportowych i zawodników niezrzeszonych osiągających wysokie wyniki sportowe  w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – druk nr 102/11,
4.25. zgody na zaciąganie zobowiązania w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy – druk nr 92/11,
4.26. uchylenia uchwały Nr VI/49/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 105/11,
4.27. współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji   w 2011 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – druk nr 106/11, 
4.28. kontroli w zakresie wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną w 2010 r. przez Rady Osiedli – druk nr 108/11,
4.29. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 – Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim  z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 104/11.
5. Interpelacje:
5.1. interpelacje radnych,
5.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
7. Zamknięcie obrad

 

Projekty uchwał na sesję:   http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=6132#gora