23.09.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 września 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul.

Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 14 września 2015 r.

– druk nr 249/15.
5. Ocena zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Oświęcim w obszarze administrowanym ze szczególnym

uwzględnieniem informacji na temat obecnego stanu realizacji inwestycji mających na celu rozbudowę wałów

przeciwpowodziowych rzeki Wisły i Soły w rejonie miasta Oświęcim – druk nr 260/15

W dniu 30 września 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul.

Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 14 września 2015 r.

– druk nr 249/15.
5. Ocena zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Oświęcim w obszarze administrowanym ze szczególnym

uwzględnieniem informacji na temat obecnego stanu realizacji inwestycji mających na celu rozbudowę wałów

przeciwpowodziowych rzeki Wisły i Soły w rejonie miasta Oświęcim – druk nr 260/15

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2015 roku wraz z Informacją o

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

wieloletnich za pierwsze półrocze 2015 roku oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu

Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek za

I półrocze 2015 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych – druk

nr 241/15.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
7.1. przystąpienia Gminy Miasto Oświęcim do spółki akcyjnej pod firmą: „Oświęcimski Sport spółka akcyjna” z

siedzibą w Oświęcimiu – druk nr 257/15,
7.2. przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2018” – druk nr 247/15,
7.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 244/15,
7.4. zmiany uchwały Nr LIV/1052/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. – druk nr 245/15,
7.6. uchylenia uchwały Nr XIII/100/95 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie sprzedaży

oraz zakazu używania w miejscach publicznych na terenie miasta Oświęcim petard oraz środków pirotechnicznych i

ogłuszających, działających na podobnych zasadach – druk nr 254/15,
7.7. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 255/15,
7.8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego – garażu o pow. 101,49 m2 przy ul. Więźniów

Oświęcimia 10 z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk nr 243/15,
7.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej

na okres 3 lat – druk nr 242/15,
7.10. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Św. Barbary – druk nr 246/15,
7.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul.

Dąbrowskiego na okres 9 miesięcy – druk nr 248/15,
7.12. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu w rejonie ul. Wiklinowej w Oświęcimiu – druk nr 251/15,
7.13. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu w rejonie ul. Legionów w Oświęcimiu – druk nr 252/15,
7.14. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 253/15,
7.15. zmiany Uchwały Nr X/188/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie emisji obligacji o

wartości nominalnej 9 670 000 złotych – druk nr 256/15,
7.16. zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 258/15,
7.17. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 – Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28

stycznia 2015 r. – druk nr 259/15.
8. Interpelacje:
   8.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
   8.2. interpelacje radnych,
9. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9795#gora