21.10.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 października 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za I półrocze 2015 r. – druk nr 271/15.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/15 na terenie miasta Oświęcim – druk nr 250/15.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 272/15,
6.2. uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016” – druk nr 278/15,
6.3. wystąpienia Miasta Oświęcim ze stowarzyszenia pn.: ,,Europejska Koalicja Miasta Przeciwko Rasizmowi” – druk nr 283/15,
6.4. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2016 – druk nr 277/15,
6.5. powołania Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – druk nr 284/15,
6.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres 3 lat – druk nr 270/15,

W dniu 28 października 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za I półrocze 2015 r. – druk nr 271/15.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/15 na terenie miasta Oświęcim – druk nr 250/15.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 272/15,
6.2. uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016” – druk nr 278/15,
6.3. wystąpienia Miasta Oświęcim ze stowarzyszenia pn.: ,,Europejska Koalicja Miasta Przeciwko Rasizmowi” – druk nr 283/15,
6.4. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2016 – druk nr 277/15,
6.5. powołania Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – druk nr 284/15,
6.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Legionów na okres 3 lat – druk nr 270/15,
6.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej na okres 3 lat – druk nr 263/15,
6.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego na okres 3 lat – druk nr 264/15,
6.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 268/15,
6.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres 3 lat – druk nr 262/15,
6.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Małej na okres 1 roku – druk nr 269/15,
6.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej na okres 1 roku – druk nr 265/15,
6.13. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego – garażu o pow. 26.25 m2 przy ul. Kopernika 2 z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk nr 266/15,
6.14. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego – garażu o pow. 31.50 m2 przy ul. Kopernika 2 z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk nr 267/15,
6.15. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność miasta Oświęcim na nieruchomość Skarbu Państwa – druk nr 276/15,
6.16. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 275/15,
6.17. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Zaborskiej – druk nr 280/15,
6.18. nadania nazwy dla ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Stanisławy Leszczyńskiej w Oświęcimiu, na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – druk nr 279/15,
6.19. pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu – druk nr 281/15,
6.20. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu oraz Sądu Rejonowego w Chrzanowie – druk nr 282/15,
6.21. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 285/15,
6.22. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 273/15,
6.23. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 274/15,
6.24. zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 287/15,
6.25. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 – Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk nr 286/15.
7. Interpelacje:
7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
7.2. interpelacje radnych,
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9847#gora